Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

Listę gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). Rozporządzenie to dzieli faunę na objętą ochroną ścisłą oraz ochroną częściową.


Gatunki objęte ochroną ścisłą:

 

MAŁŻE (BIVALVIA)

skójka gruboskorupowa (Unio crassus) (1) x

 

PŁAZY (AMPHIBIA)

grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) (1)

kumak nizinny (Bombina bombina) (1) x

ropucha paskówka (Epidalea calamita) (1)

traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) (1) x

żaba moczarowa (Rana arvalis) (1)

 

PTAKI (AVES)

bąk (Botaurus stellaris) (2)

białorzytka (Oenanthe oenanthe) (2)

*bielik (Haliaeetus albicilla) (2)(3)

błotniak stawowy (Circus aeruginosus) (2)(3) x

bocian biały (Ciconia ciconia) (2) x

*bocian czarny (Ciconia nigra) (2)(3) x

bogatka (Parus major) (2)

brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) (2)(3)

brzegówka (Riparia riparia) (2)

brzęczka (Locustella luscinioides) (2)

cierniówka (Sylvia communis) (2)

cyranka (Anas querquedula) (2) x

czajka (Vanellus vanellus) (2) x

czarnogłówka (Poecile montanus) (2)

czubatka (Lophophanes cristatus) (2)

czyż (Spinus spinus) (2)

derkacz (Crex crex) (2) x

droździk (Turdus iliacus) (2)

dudek (Upupa epops) (2) x

dymówka (Hirundo rustica) (2)

dzięcioł czarny (Dryocopus martius) (2) x

dzięcioł duży (Dendrocopos major) (2)

dzięcioł średni (Dendrocopos medius) (2) x

dzięcioł zielony (Picus viridis) (2) x

dzięciołek (Dendrocopos minor) (2)

dziwonia (Erythrina erythrina) (2)

dzwoniec (Chloris chloris) (2)

gągoł (Bucephala clangula) (2) x

gajówka (Sylvia borin) (2)

gawron (Corvus frugilegus) (2) - osobniki poza obszarem administracyjnym miast

gąsiorek (Lanius collurio) (2)

gil (Pyrrhula pyrrhula) (2)

grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) (2)

jarzębatka (Sylvia nisoria) (2)

jastrząb (Accipiter gentilis) (2)(3)

jemiołuszka (Bombycilla garrulus) (2)

jer (Fringilla montifringilla) (2)

jerzyk (Apus apus) (2) x

*kania czarna (Milvus migrans) (2)(3) x

*kania ruda (Milvus milvus) (2)(3) x

kapturka (Sylvia atricapilla) (2)

kawka (Corvus monedula) (2)

kobuz (Falco subbuteo) (2)(3) x

kokoszka (Gallinula chloropus) (2)

kopciuszek (Phoenicurus ochruros) (2)

kos (Turdus merula) (2)

kowalik (Sitta europaea) (2)

krętogłów (Jynx torquilla) (2)

krogulec (Accipiter nisus) (2)(3)

kropiatka (Porzana porzana) (2) x

krwawodziób (Tringa totanus) (2)(3) x

kszyk (Gallinago gallinago) (2)(3)

kukułka (Cuculus canorus) (2)

kulczyk (Serinus serinus) (2)

kwiczoł (Turdus pilaris) (2)

lelek (Caprimulgus europaeus) (2)

lerka (Lullula arborea) (2)

łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) (2)

łabędź niemy (Cygnus olor) (2)

łozówka (Acrocephalus palustris) (2)

makolągwa (Linaria cannabina) (2)

mazurek (Passer montanus) (2)

modraszka (Cyanistes caeruleus) (2)

muchołówka mała (Ficedula parva) (2)

muchołówka szara (Muscicapa striata) (2)

muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) (2)

mysikrólik (Regulus regulus) (2)

myszołów (Buteo buteo) (2)(3)

nurogęś (Mergus merganser) (2) x

oknówka (Delichon urbicum) (2)

*orlik krzykliwy (Clanga pomarina) (2)(3) x

orzechówka (Nucifraga caryocatactes) (2)

paszkot (Turdus viscivorus) (2)

pełzacz leśny (Certhia familiaris) (2)

pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) (2)

perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) (2)

perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) (2)

perkozek (Tachybaptus ruficollis) (2)

piecuszek (Phylloscopus trochilus) (2)

piegża (Sylvia curruca) (2)

pierwiosnek (Phylloscopus collybita) (2)

pleszka (Phoenicurus phoenicurus) (2)

pliszka górska (Motacilla cinerea) (2)

pliszka siwa (Motacilla alba) (2)

pliszka żółta (Motacilla flava) (2)

pluszcz (Cinclus cinclus) (2)

płaskonos (Anas clypeata) (2) x

płomykówka (Tyto alba) (2)(3) x

pokląskwa (Saxicola rubetra) (2)

pokrzywnica (Prunella modularis) (2)

potrzeszcz (Emberiza calandra) (2)

potrzos (Emberiza schoeniclus) (2)

przepiórka (Coturnix coturnix) (2)

*puchacz (Bubo bubo) (2)(3) x

pustułka (Falco tinnunculus) (2) x

puszczyk (Strix aluco) (2)

raniuszek (Aegithalos caudatus) (2)

remiz (Remiz pendulinus) (2)

rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) (2)

rudzik (Erithacus rubecula) (2)

rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) (2)(3) x

*rybołów (Pandion haliaetus) (1) (3) x

samotnik (Tringa ochropus) (2)(3) x

sierpówka (Streptopelia decaocto) (2)

sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) (2)

sikora uboga (Poecile palustris) (2)

siniak (Columba oenas) (2)

skowronek (Alauda arvensis) (2)

słowik szary (Luscinia luscinia) (2)

sosnówka (Periparus ater) (2)

sójka (Garrulus glandarius) (2)

*sóweczka (Glaucidium passerinum) (2)(3) x

srokosz (Lanius excubitor) (2)

strumieniówka (Locustella fluviatilis) (2)

strzyżyk (Troglodytes troglodytes) (2)

szczygieł (Carduelis carduelis) (2)

*szlachar (Mergus serrator) (2) x

szpak (Sturnus vulgaris) (2)

śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) (2)

śpiewak (Turdus philomelos) (2)

świergotek drzewny (Anthus trivialis) (2)

świergotek łąkowy (Anthus pratensis) (2)

świergotek polny (Anthus campestris) (2)

świerszczak (Locustella naevia) (2)

świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix) (2)

trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) (2)

trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) (2)

trzmielojad (Pernis apivorus) (2)(3)

trznadel (Emberiza citrinella) (2)

turkawka (Streptopelia turtur) (2)

uszatka (Asio otus) (2)

wilga (Oriolus oriolus) (2)

*włochatka (Aegolius funereus) (2)(3) x

wodnik (Rallus aquaticus) (2)

wróbel (Passer domesticus) (2) x

zaganiacz (Hippolais icterina) (2)

zięba (Fringilla coelebs) (2)

zimorodek (Alcedo atthis) (2)

zniczek (Regulus ignicapilla) (2)

żuraw (Grus grus) (2)

 

SSAKI (MAMMALIA)

**borowiec wielki (Nyctalus noctula) (1)(3) x

**gacek brunatny (Plecotus auritus) (1)(3) x

**karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus) (1)(3) x

**karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) (1)(3) x

**karlik większy (Pipistrellus nathusii) (1)(3) x

**mopek zachodni (Barbastella barbastellus) (1)(3) x

**mroczek późny (Eptesicus serotinus) (1)(3) x

**nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme) (1)(3) x

**nocek Natterera (Myotis nattereri) (1)(3) x

**nocek rudy (Myotis daubentonii) (1)(3) x

 

Gatunki objęte ochroną częściową: 

 

PIJAWKI (HIRUDINEA)

pijawka lekarska (Hirudo medicinalis) (4)
 

MAŁŻE (BIVALVIA)

gałeczka rzeczna (Sphaerium rivicola)

szczeżuja spłaszczona (Pseudanodonta complanata)

szczeżuja wielka (Anodonta cygnea)

 

ŚLIMAKI (GASTROPODA)

ślimak winniczek (Helix pomatia) (4)

 

SKORUPIAKI (CRUSTACEA)

rak rzeczny (Astacus astacus) (4)

 

KRĄGŁOUSTE (CYKLOSTOMATA)

minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis)

minóg strumieniowy (Lampetra planeri)

 

RYBY (PISCES)

głowacz białopłetwy (Cottus gobio)

koza pospolita (Cobitis taenia)

różanka (Rhodeus amarus)

 

PŁAZY (AMPHIBIA)

ropucha szara (Bufo bufo) (1)

traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) (1)

żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) (1)(4)

żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) (1)(4)

żaba trawna (Rana temporaria) (1)

żaba wodna (Pelophylax esculentus) (1)(4)

 

GADY (REPTILIA)

jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) (1)

jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) (1)

padalec zwyczajny (Anguis fragilis) (1)

zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) (1)

żmija zygzakowata (Vipera berus) (1)(4)

 

PTAKI (AVES)

czapla siwa (Ardea cinerea) (2)

gawron (Corvus frugilegus) (2) - osobniki w obszarze administracyjnym miast

kormoran (Phalacrocorax carbo) (2)

kruk (Corvus corax) (2)

sroka (Pica pica) (2)

wrona siwa (Corvus cornix) (2)

 

SSAKI (MAMMALIA)

gronostaj (Mustela erminea) (1)

jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) (1)

łasica (Mustela nivalis) (1)

ryjówka aksamitna (Sorex araneus) (1)

ryjówka malutka (Sorex minutus) (1)

rzęsorek mniejszy (Neomys anomalus) (1)

rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) (1)

wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) (1)

badylarka (Micromys minutus)

bóbr europejski (Castor fiber) (1)

karczownik ziemnowodny (Arvicola amphibius) +

kret (Talpa europaea) (1) ++

mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus)

wydra (Lutra lutra) (1)

 

Objaśnienia:

(1) - gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w par. 6 ust. 2,

(2) - gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w par. 6 ust. 3,

(3) - gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w par. 6 ust. 4,

(4) - gatunek, którego dotyczy odstępstwo, o którym mowa w par. 9 pkt 6,

x - gatunki wymagające ochrony czynnej,

* - gatunki wymagające ochrony strefowej,

** - ochroną strefową obejmuje się zimowiska, w których w ciągu 3 ostatnich lat choć raz stwierdzono ponad 200 osobników,

+ - osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych,

++ - osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych,