Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
Dni otwarte funduszy europejskich
WFOSiGW
akcja informacyjna
ISTNIEJĄCE REZERWATY PRZYRODY NA TERENIE OTULINY PARKU

1. Rezerwat "Jeziorka Chośnickie" - rezerwat torfowiskowy o powierzchni 213,59 ha utworzony został w 1985 roku w celu ochrony zachowanych w naturalnym stanie siedmiu śródleśnych jezior wraz z torfowiskiem bałtyckim, borami i lasami bagiennymi oraz mineralnymi wyniesieniami. Wokół jeziorek rozwinęły się mszary, a na kopule torfowiska bory bagienne. Na szczególną uwagę zasługują gatunki roślin: bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, turzyca bagienna Carex limosa, rosiczka okragłolistna Drosera rotundifolia, widłaki - jałowcowaty Lycopodium annotinum i goździsty L. clavatum, przygiełka biała Rhynchospora alba, grążel żółty Nuphar lutea, bażyna czarna Empetrum nigrum oraz dwa gatunki torfowców - Sphagnum papillosum i Sphagnum tenellum. Rezerwat ten położony jest w specjalnym obszarze ochrony siedlisk "Jeziorka Chośnickie" PLH220012 sieci Natura 2000.

2. Rezerwat "Las nad Jeziorem Mądrzechowskim" - rezerwat leśny o powierzchni 25,34 ha, utworzony w 1998 roku, położony jest ok. 2,5 km km na południe od Bytowa. Ochronie podlega połać mieszanego lasu ze starodrzewem - grądu i łęgu, na zboczu polodowcowej rynny u zachodniego brzegu Jeziora Mądrzechowskiego. Na terenie rezerwatu znajdują się stanowiska roślin chronionych m.in. skrzypu olbrzymiego Equisetum telemateia. Ciekawy jest również skład runa leśnego. Rezerwat ten położony jest w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.

3. Rezerwat "Jezioro Głęboczko" - rezerwat utworzony w 1976 roku, o powierzchni 27,60 ha. Chroni jezioro lobeliowe wraz z występującą w nim reliktową roślinnością. Rosną tu: poryblin jeziorny Isoëtes lacustris, lobelia jeziorna Lobelia dortmanna i brzeżyca jednokwiatowa Littorella uniflilora. Występuje tu też zespół wywłócznika skrętoległego. Na brzegach jeziora wykształciły się szuwary: trzcinowy, turzyc dzióbkowatej i nitkowatej oraz skrzypu bagiennego. To głębokie (28 m) i czyste jezioro położone jest w zróżnicowanym wysokościowo krajobrazie wysoczyzny morenowej. Rezerwat położony jest na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Bytowskie Jeziora Lobeliowe" PLH220005.

4. Rezerwat "Jezioro Cechyńskie Małe" - wodny utworzony w 1985 roku na powierzchni 49,05 ha. Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego wraz z reliktową roślinnością. Jest to jezioro przepływowe otoczone stromymi wzniesieniami morenowymi porośniętymi lasami bukowymi i bukowo-dębowymi. Przy północno-zachodnim brzegu jeziora wykształciła się olszyna bagienna. W jeziorze występują: lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, poryblin jeziorny Isoëtes lacustris, brzeżyca jednokwiatowa Littorella uniflilora, wywłócznik skrętoległy Myriophyllum alterniflorum, jeżogłówka pokrewna Spharganium angustifolium, grążele żółte Nuphar lutea i grzybienie białe Nymphaea alba. Rezerwat położony jest na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Bytowskie Jeziora Lobeliowe" PLH220005.

5. Rezerwat "Bukowa Góra nad Pysznem" - rezerwat leśny utworzony w 1982 roku na powierzchni 6,18 ha. Celem ochrony jest fragment drzewostanu bukowego w wieku 140-170 lat z pomnikowymi drzewami na wzgórzu morenowym. Rezerwat leży  w specjalnym obszarze ochrony siedlisk "Lasy Rekowskie" PLH220098.

PROJEKTOWANE REZERWATY PRZYRODY NA TERENIE OTULINY PARKU

1. Projektowany Rezerwat Przyrody "Dolina rzeki Boruji koło Bytowa" - obejmujący swoimi granicami dwa typy torfowisk - soligeniczne torfowiska mechowiskowe zajmujące znaczna część projektowanego rezerwatu i źródliskowe torfowiska wiszące. Pierwszy rodzaj torfowisk jest miejscem występowania w znacznej liczbie takich gatunków jak: kukułka szerokolistna, kruszczyk błotny, listera jajowata, pełnik europejski i największej zarówno w Parku jak i otulinie populacji wielosiła błękitnego Polemonium caeruleum. Drugi typ torfowiska jest miejscem występowania kilku źródlisk z charakterystyczną roślinnością wzbogaconą bardzo licznym występowaniem skrzypu olbrzymiego. Część zboczy projektowanego rezerwatu porastają znacznej wielkości łany skrzypu zimowego. Projektowany rezerwat położony w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.

2. Projektowany Rezerwat Przyrody "Jeziorka Dystroficzne" - w granicach którego znalazły się dwa jeziorka dystroficzne wraz z trzema mszarnymi torfowiskami przejściowymi. Wśród rzadkich i cennych gatunków roślin należy wspomnieć o występowaniu: turzyc- bagiennej i nitkowatej, paproci - narecznicy grzebieniastej, bagna zwyczajnego, widłaka jałowcowatego, przygiełki białej, bagnicy torfowej, czy pływacza drobnego.Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002.

3. Projektowany Rezerwat Przyrody "Lisia Kępa" - obejmujący swoimi granicami kompleks jeziorek dystroficznych, z których największe to jezioro Leniwe wraz z malowniczymi, pływającymi wyspami i bardzo dobrze zachowane ponad 100-letnie bory bagienne. Rezerwat obfitujący w szereg rzadkich, chronionych i unikatowych siedlisk, gatunków roślin i zwierząt. Do jednych z najciekawszych osobliwości faunistycznych tego obiektu należy ważka, najmniejszy w Polsce - długość ciała do 2,5 cm gatunek iglicy -Nehalennia speciosa.

4. Projektowany Rezerwat Przyrody "Zapceńskie Mechowisko" - mający na celu zachowanie kompleksu torfowiska soligenicznego i mezotroficznego zbiornika wodnego wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami. Pod względem florystycznym jest to miejsce licznego występowania reliktowych mszaków: mszaru nastroszonego Paludella squarosa, krzywosza lśniącego Homalotecium nitens i Helodium blandowii. Wśród roślin zielnych do najciekawszych należą: turzyca dwupienna, kukułka szerokolistna, kukułka krwista, kruszczyk błotny, listera jajowata. W wodach jeziora występuje kumak nizinny.

5. Projektowany Rezerwat Przyrody "Gogolewko" - głównym celem ochrony w projektowanym rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowisk soligenicznych wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami. Jest to miejsce, gdzie występują torfotwórcze fitocenozy turzycowo-mszyste i fitocenozy łąkowe, zachodzi niezwykle cenny proces regeneracji torfowisk mechowiskowych oraz proces akumulacji torfu. Wśród cennych gatunków roślin należy wymienić: kukułki: szerokolistna, fuchsa i krwista, kruszczyk błotny, podkolan biały, litera jajowata (storczyki), bobrek trójlistkowy, kocanki piaskowe, turzyca obła oraz reliktowe mszaki -Homalothecium nitens, Helodium blandowii, Paludella squarosa. Rezerwat tern położony jest w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.

6. Projektowany Rezerwat "Jezioro Herta" - ma obejąć lobeliowe jezioro Herta (ogrodowe) wraz z otaczającymi je lasami bukowymi. Obszar ten zaplanowano do włączenia w granice Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi".