Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW
ISTNIEJĄCE REZERWATY PRZYRODY NA TERENIE OTULINY PARKU

1. Rezerwat "Jeziorka Chośnickie" - rezerwat torfowiskowy o powierzchni 213,59 ha utworzony został w 1985 roku w celu ochrony zachowanych w naturalnym stanie siedmiu śródleśnych jezior wraz z torfowiskiem bałtyckim, borami i lasami bagiennymi oraz mineralnymi wyniesieniami. Wokół jeziorek rozwinęły się mszary, a na kopule torfowiska bory bagienne. Na szczególną uwagę zasługują gatunki roślin: bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, turzyca bagienna Carex limosa, rosiczka okragłolistna Drosera rotundifolia, widłaki - jałowcowaty Lycopodium annotinum i goździsty L. clavatum, przygiełka biała Rhynchospora alba, grążel żółty Nuphar lutea, bażyna czarna Empetrum nigrum oraz dwa gatunki torfowców - Sphagnum papillosum i Sphagnum tenellum. Rezerwat ten położony jest w specjalnym obszarze ochrony siedlisk "Jeziorka Chośnickie" PLH220012 sieci Natura 2000.

2. Rezerwat "Las nad Jeziorem Mądrzechowskim" - rezerwat leśny o powierzchni 25,34 ha, utworzony w 1998 roku, położony jest ok. 2,5 km km na południe od Bytowa. Ochronie podlega połać mieszanego lasu ze starodrzewem - grądu i łęgu, na zboczu polodowcowej rynny u zachodniego brzegu Jeziora Mądrzechowskiego. Na terenie rezerwatu znajdują się stanowiska roślin chronionych m.in. skrzypu olbrzymiego Equisetum telemateia. Ciekawy jest również skład runa leśnego. Rezerwat ten położony jest w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.

3. Rezerwat "Jezioro Głęboczko" - rezerwat utworzony w 1976 roku, o powierzchni 27,60 ha. Chroni jezioro lobeliowe wraz z występującą w nim reliktową roślinnością. Rosną tu: poryblin jeziorny Isoëtes lacustris, lobelia jeziorna Lobelia dortmanna i brzeżyca jednokwiatowa Littorella uniflilora. Występuje tu też zespół wywłócznika skrętoległego. Na brzegach jeziora wykształciły się szuwary: trzcinowy, turzyc dzióbkowatej i nitkowatej oraz skrzypu bagiennego. To głębokie (28 m) i czyste jezioro położone jest w zróżnicowanym wysokościowo krajobrazie wysoczyzny morenowej. Rezerwat położony jest na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Bytowskie Jeziora Lobeliowe" PLH220005.

4. Rezerwat "Jezioro Cechyńskie Małe" - wodny utworzony w 1985 roku na powierzchni 49,05 ha. Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego wraz z reliktową roślinnością. Jest to jezioro przepływowe otoczone stromymi wzniesieniami morenowymi porośniętymi lasami bukowymi i bukowo-dębowymi. Przy północno-zachodnim brzegu jeziora wykształciła się olszyna bagienna. W jeziorze występują: lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, poryblin jeziorny Isoëtes lacustris, brzeżyca jednokwiatowa Littorella uniflilora, wywłócznik skrętoległy Myriophyllum alterniflorum, jeżogłówka pokrewna Spharganium angustifolium, grążele żółte Nuphar lutea i grzybienie białe Nymphaea alba. Rezerwat położony jest na terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Bytowskie Jeziora Lobeliowe" PLH220005.

5. Rezerwat "Bukowa Góra nad Pysznem" - rezerwat leśny utworzony w 1982 roku na powierzchni 6,18 ha. Celem ochrony jest fragment drzewostanu bukowego w wieku 140-170 lat z pomnikowymi drzewami na wzgórzu morenowym. Rezerwat leży  w specjalnym obszarze ochrony siedlisk "Lasy Rekowskie" PLH220098.

PROJEKTOWANE REZERWATY PRZYRODY NA TERENIE OTULINY PARKU

1. Projektowany Rezerwat Przyrody "Dolina rzeki Boruji koło Bytowa" - obejmujący swoimi granicami dwa typy torfowisk - soligeniczne torfowiska mechowiskowe zajmujące znaczna część projektowanego rezerwatu i źródliskowe torfowiska wiszące. Pierwszy rodzaj torfowisk jest miejscem występowania w znacznej liczbie takich gatunków jak: kukułka szerokolistna, kruszczyk błotny, listera jajowata, pełnik europejski i największej zarówno w Parku jak i otulinie populacji wielosiła błękitnego Polemonium caeruleum. Drugi typ torfowiska jest miejscem występowania kilku źródlisk z charakterystyczną roślinnością wzbogaconą bardzo licznym występowaniem skrzypu olbrzymiego. Część zboczy projektowanego rezerwatu porastają znacznej wielkości łany skrzypu zimowego. Projektowany rezerwat położony w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.

2. Projektowany Rezerwat Przyrody "Jeziorka Dystroficzne" - w granicach którego znalazły się dwa jeziorka dystroficzne wraz z trzema mszarnymi torfowiskami przejściowymi. Wśród rzadkich i cennych gatunków roślin należy wspomnieć o występowaniu: turzyc- bagiennej i nitkowatej, paproci - narecznicy grzebieniastej, bagna zwyczajnego, widłaka jałowcowatego, przygiełki białej, bagnicy torfowej, czy pływacza drobnego.Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002.

3. Projektowany Rezerwat Przyrody "Lisia Kępa" - obejmujący swoimi granicami kompleks jeziorek dystroficznych, z których największe to jezioro Leniwe wraz z malowniczymi, pływającymi wyspami i bardzo dobrze zachowane ponad 100-letnie bory bagienne. Rezerwat obfitujący w szereg rzadkich, chronionych i unikatowych siedlisk, gatunków roślin i zwierząt. Do jednych z najciekawszych osobliwości faunistycznych tego obiektu należy ważka, najmniejszy w Polsce - długość ciała do 2,5 cm gatunek iglicy -Nehalennia speciosa.

4. Projektowany Rezerwat Przyrody "Zapceńskie Mechowisko" - mający na celu zachowanie kompleksu torfowiska soligenicznego i mezotroficznego zbiornika wodnego wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami. Pod względem florystycznym jest to miejsce licznego występowania reliktowych mszaków: mszaru nastroszonego Paludella squarosa, krzywosza lśniącego Homalotecium nitens i Helodium blandowii. Wśród roślin zielnych do najciekawszych należą: turzyca dwupienna, kukułka szerokolistna, kukułka krwista, kruszczyk błotny, listera jajowata. W wodach jeziora występuje kumak nizinny.

5. Projektowany Rezerwat Przyrody "Gogolewko" - głównym celem ochrony w projektowanym rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowisk soligenicznych wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami. Jest to miejsce, gdzie występują torfotwórcze fitocenozy turzycowo-mszyste i fitocenozy łąkowe, zachodzi niezwykle cenny proces regeneracji torfowisk mechowiskowych oraz proces akumulacji torfu. Wśród cennych gatunków roślin należy wymienić: kukułki: szerokolistna, fuchsa i krwista, kruszczyk błotny, podkolan biały, litera jajowata (storczyki), bobrek trójlistkowy, kocanki piaskowe, turzyca obła oraz reliktowe mszaki -Homalothecium nitens, Helodium blandowii, Paludella squarosa. Rezerwat tern położony jest w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.

6. Projektowany Rezerwat "Jezioro Herta" - ma obejąć lobeliowe jezioro Herta (ogrodowe) wraz z otaczającymi je lasami bukowymi. Obszar ten zaplanowano do włączenia w granice Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi".