Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

Użytki ekologiczne - ,,zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania." (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 42).

 

Użytek ekologiczny jest dość popularną formą ochrony przyrody. Najczęściej obejmuje tereny podmokłe, o niewielkiej przydatności gospodarczej, za to wartościowe z uwagi na swoje przyrodnicze znaczenie. Na terenie Parku utworzono łącznie  10 użytków ekologicznych:

 

1. Użytek ekologiczny o nazwie ,,Studnia Nietoperzy", znajdujący się na działce leśnej o powierzchni 10 arów w gminie Dębnica Kaszubska. Stanowi go studnia kamienna zlokalizowana w kępie świerkowo-modrzewiowej. Użytek powołano w celu zapewnienia bezpieczeństwa zimującym nietoperzom. Jest to najliczniej reprezentowane miejsce zimowania tej grupy zwierząt, jakie dotychczas stwierdzono na terenie Parku.

2. Użytek ekologiczny o powierzchni 5,7 ha utworzony w celu ochrony torfowiska niskiego nadrzecznego na terenie gminy Kobylnica.

3.  Użytek ekologiczny  o powierzchni 4,39 ha utworzony w celu ochrony torfowiska niskiego nadrzecznego na terenie gminy Kobylnica.

4. Użytek ekologiczny  o powierzchni 1,56 ha utworzony w celu ochrony torfowiska niskiego nadrzecznego na terenie gminy Kobylnica.

5. Użytek ekologiczny o powierzchni 1,24 ha utworzony w celu ochrony łąki torfowiskowej na terenie gminy Kobylnica.

6. Użytek ekologiczny o powierzchni 10,43 ha utworzony w celu ochrony łąki torfowiskowej na terenie gminy Kobylnica.

7. Użytek ekologiczny o powierzchni 15,63 ha utworzony w celu ochrony łąki torfowiskowej na terenie gminy Kobylnica.

8. Użytek ekologiczny pn. ,,Starorzecza przy ujściu Kwaczej", o powierzchni 29,56 ha, zlokalizowany na terenie gminy Kobylnica. Obejmuje kompleks łąk wilgotnych i zalewowych w dolinach rzek Słupi i Kwaczej.

9. Użytek ekologiczny pod nazwą ,,Skotawskie kukułki", o powierzchni 2,65 ha, zlokalizowany na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Celem ochrony jest zachowanie fitocenoz turzycowo-mszystych i fitocenoz łąkowych typowych dla niskich torfowisk alkalicznych. Użytek odznacza się występowaniem bogatej populacji storczyka - kukułki szerokolistnej i innych cennych gatunków roślin.

10. Użytek ekologiczny pod nazwą ,,Nadskotawski zbiornik", o powierzchni 1,5 ha, zlokalizowany na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Celem ochrony jest zachowanie śródleśnego zbiornika wodnego z płatami roślinności mszarnej o charakterze przejściowo- i wysokotorfowiskowym z wieloma cennymi, zagrożonymi i objętymi ochroną prawną gatunkami roślin.

 

Ponadto planuje się utworzenie 15 użytków ekologicznych. Przedmiotem ochrony wszystkich projektowanych użytków są siedliska hydrogeniczne, w przewadze śródleśne jeziorka i torfowiska. Z obiektów zasługujących na szczególną uwagę należy wymienić jeziora lobeliowe: Jezioro Czarne, Jezioro Okoniewskie i Jezioro Krosnowskie - wszystkie usytuowane w okolicach Borzytuchomia. Dodatkowo jeziora te leżą w granicach projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ,,Zespół Wzgórz Morenowych i Obniżeń".