Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

ZPK-6 - ,,Odcinek doliny Słupi od połączenia kanału elektrowni Krzynia z korytem Słupi do północnej granicy Parku wraz z odcinkiem doliny Kamiennej"

Wyznaczenie tego zespołu ma na celu ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych doliny rzecznej, zwłaszcza ryb i ptaków związanych ze środowiskiem wodnym rzek Pomorza. W granicach projektowanego zespołu znajdują się stanowiska i miejsca rozrodu anadromicznych ryb wędrownych oraz miejsca lęgowe derkacza, tereny łowieckie kani rdzawej, gatunków ptaków zagrożonych w skali globalnej oraz zagrożonych w skali kontynentu. Jest to rejon stałego bytowania wydry. W Łosinie znajduje się zespół osadniczy z grodziskiem wczesnośredniowiecznym datowanym na VIII - IX w. z osadami przygrodowymi pradziejowymi, które zlokalizowane są na dnie doliny Słupi oraz na dobrze rozwiniętych długich, łagodnych stokach doliny.