przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


ZPK-9 Budówko-Budowo-Jawory

ZPK-9 - ,,Budówko-Budowo-Jawory"

Celem utworzenia zespołu jest ochrona walorów krajobrazowych i kulturowych: obszar między Budowom, Jaworem, Budówkiem wyznaczony stokami doliny Skotawy z dwoma wczesnośredniowiecznymi (VIII/IX w.) grodziskami - jednym kultury łużyckiej; osadami o własnej formie krajobrazowej i cmentarzyskami kurhanowymi. Krajobraz kulturowy wzbogaca zabytkowy kościół z 1350 roku, przebudowany w 1600-1700 roku, dwór z XVIII wieku z założeniem parkowym, 2 cenne zabytki techniki - wodociągowa wieża ciśnień i kolejowa wieża ciśnień; przykłady budownictwa wiejskiego, grodziska wczesnośredniowieczne, cmentarzyska kurhanowe, zespoły dworsko-parkowe i folwarczne.


Copyright © , ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk