ZPK-1 – Jezioro Jasień

Projektowany zespół obejmuje rynnę Jeziora Jasień, miejscowość Jasień, towarzyszący im kompleks leśny i trzy jeziora położone na południe od Jeziora Jasień. Ochronie podlegają walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Wyspy na jeziorze (8 wysp) są cennym lęgowiskiem ptaków wodnych — tracza nurogęsi, gągoła, jedno z największych w skali regionu lęgowisk czernicy, stabilne, stosunkowo licznie zajmowane miejsce lęgów brodźca piskliwego, ponadto — potencjalne miejsce lęgów kormorana, bezpieczne lęgowisko wielu gatunków ptaków niezwiązanych ze środowiskiem wodnym, w tym dziuplaków, które wykazują tu szczególnie wysokie w zestawieniu z lądowymi terenami leśnymi, zagęszczenie par lęgowych (np. szpak, sikora uboga i inne). Do najcenniejszych dziuplaków stwierdzonych na wyspach należą: muchołówka mała, muchołówka szara i dzięcioł zielony. Zespół chronić ma także zabytkową zabudowę wsi Jasień z kościołem szachulcowym z XVII w., spichlerzem z XIX w., założeniem dworsko-parkowym (dwór po pożarze), osadami wczesnośredniowiecznymi o własnej formie krajobrazowej oraz reliktami hut szkła.