ZPK-2 – Odcinek doliny Słupi od miejscowości Młynki do Jeziora Głębokiego

Projektowany zespół ma na celu ochronę interesującej rzeźby terenu, walorów krajobrazowych, faunistycznych i kulturowych fragmentu doliny Słupi (górnego biegu rzeki w PKDS). Znajdują się tu stanowiska i miejsca rozrodu lipienia, głowacza białopłetwego, pstrąga potokowego oraz strzebli potokowej. Ochronie podlegają też tereny lęgowe specyficznej dla rzek Pomorza awifauny: żurawia, zimorodka, pliszki górskiej, samotnika, nurogęsi, a na obrzeżach doliny-orzechówki.