ZPK-4 – odcinek doliny Słupi (Stara Słupia) od zakola Bytowy (ujście Bytowy) do Zalewu na Słupi

Celem utworzenia zespołu jest ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych doliny rzecznej, zwłaszcza ryb i ptaków związanych ze środowiskiem wodnym rzek Pomorza. Znajduje się tu fragment najcenniejszego w Parku mikroregionu osadniczego, archeologicznego środowiska kulturowego złożonego z przeszło 90 stanowisk o dużych różniących się funkcjonalnie strefach – północnej, pastersko-hodowlanej z siecią 34 obozowisk i osad sezonowych oraz południowej, rolniczej z osadniczym centrum wspólnoty terytorialnej, z grodem kultury łużyckiej, dużymi osadami i cmentarzyskami oraz osadami wczesnośredniowiecznymi o własnej formie krajobrazowej. Obszar planowanego zespołu odznacza się wybitnymi walorami archeologicznymi i innymi walorami kulturowymi, które stanowią: unikatowy zabytek techniki w postaci elektrowni wodnej z jej budowlami hydrotechnicznymi i kanałem, zespół folwarczno-dworsko-parkowy położony po wschodniej stronie owalnicowej wsi Gałąźnia Wielka i zachowany zespół dworsko-parkowy w Gałąźni Małej.