ZPK-6 – odcinek doliny Słupi od połączenia kanału elektrowni Krzynia z korytem Słupi do północnej gr

Wyznaczenie tego zespołu ma na celu ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych doliny rzecznej, zwłaszcza ryb i ptaków związanych ze środowiskiem wodnym rzek Pomorza. W granicach projektowanego zespołu znajdują się stanowiska i miejsca rozrodu anadromicznych ryb wędrownych oraz miejsca lęgowe derkacza, tereny łowieckie kani rdzawej, gatunków ptaków zagrożonych w skali globalnej oraz zagrożonych w skali kontynentu. Jest to rejon stałego bytowania wydry. W Łosinie znajduje się zespół osadniczy z grodziskiem wczesnośredniowiecznym datowanym na VIII — IX w. z osadami przygrodowymi pradziejowymi, które zlokalizowane są na dnie doliny Słupi oraz na dobrze rozwiniętych długich, łagodnych stokach doliny.