Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

Płazy znalazły znakomite warunki rozwoju w krajobrazie obfitującym w rozległe tereny podmokłe i różnorodne zbiorniki wodne - stanowiące często dogodne miejsca ich rozrodu. Spośród 18 gatunków płazów żyjących w Polsce na obszarze Parku stwierdzono 11. Płazy ogoniaste, grzebiuszkowate oraz ropuchy prowadzą nocny tryb życia. Są wśród nich traszka zwyczajna i grzebieniasta, drobna grzebiuszka ziemna zwana huczkiem, pożyteczna ropucha szara i niezwykła ropucha paskówka, która jest najmniejszą (8 cm) i najrzadziej spotykaną ropuchą w Polsce. Żaby trawna i moczarowa należą do tzw. ,,żab brunatnych". Preferują środowiska lądowe, w wodzie przebywają tylko w okresie godowym. Natomiast związane przez całe życie ze środowiskiem wodnym żaby jeziorkowa i wodna należą do ,,żab zielonych".

Płazy stwierdzone w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi

 Lp.  Nazwa naukowa  Nazwa polska  Ochrona
Gatunkowa
w Polsce
 Polska
Czerwona
Księga
Zwierząt
 1  Bombina bombina kumak nizinny  CH  -
 2  Bufo bufo  ropucha szara  Cz  -
 3

Epidalea calamita

 ropucha paskówka  CH  -
 4  Pelobates fuscus  grzebiuszka ziemna  CH  -
 5  Rana arvalis  żaba moczarowa  CH  -
 6

Pelophylax esculentus

 żaba wodna  Cz  -
 7

Pelophylax lessonae

 żaba jeziorkowa  Cz  -
 8

Pelophylax ridibundus

 żaba śmieszka  Cz  -
 9  Rana temporaria  żaba trawna  Cz  -
 10  Triturus cristatus  traszka grzebieniasta  CH  NT
 11

Lissotriton vulgaris

 traszka zwyczajna  Cz  -

Objaśnienia skrótów:
CH - gatunek podlega ścisłej ochronie gatunkowej,                                                                                                                                                                                                                         Cz - gatunek podlega częściowej ochronie gatunkowej,
NT - gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia.