Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

W Parku stwierdzono dotychczas 46 gatunków ssaków, z czego ścisłej ochronie gatunkowej podlega 10 taksonów, natomiast 14 gatunków objętych jest ochroną częściową. 4 gatunki zamieszczone są w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Z uwagi na dużą lesistość Parku licznie występują tu jelenie, sarny i dziki. Populacje tych zwierząt są znaczne, zważywszy na ilość dostępnego pokarmu i wielkość terenów stanowiących ich ostoje. Z drapieżników spotykamy kuny, tchórze, gronostaje, łasice, norki, lisy, jenoty i borsuki. Na uwagę zasługuje licznie występująca wydra oraz bóbr, introdukowany tu w 1989 roku.

Ssaki stwierdzone w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi"

Lp. Nazwa
naukowa
Nazwa
polska
Ochrona
Gatunkowa
w Polsce
Polska
Czerwona
Księga
Zwierząt
Załącznik II
Dyrektywy
Habitatowej
1 Apodemus agrarius mysz polna - - -
2 Apodemus flavicollis mysz leśna - - -
3 Apodemus sylvaticus mysz zaroślowa CZCH - -
4 Arvicola terrestris karczownik CZCH - -
5 Barbastella barbastellus mopek zachodni CH - II
6 Capreolus capreolus sarna - - -
7 Castor fiber bóbr CZCH - II
8 Cervus elaphus jeleń szlachetny - - -
9 Clethrinomys glareolus nornica ruda - - -
10 Dama dama daniel - - -
11 Eptesicus serotinus mroczek późny CH - -
12 Erinaceus concolor jeż wschodni CZCH - -
13 Lepus capensis zając szarak - - -
14 Lutra lutra wydra CZCH - II
15 Martes foina kuna domowa - - -
16 Martes martes kuna leśna - - -
17 Meles meles borsuk - - -
18 Micromys minutus badylarka CZCH - -
19 Microtus agrestis nornik północny - - -
20 Microtus arvalis nornik zwyczajny - - -
21 Microtus oeconomus nornik północny - - -
22 Mus musculus mysz domowa - - -
23 Mustela erminea gronostaj CZCH - -
24 Mustela nivalis łasica CZCH - -
25 Mustela putorius tchórz zwyczajny - - -
26 Mustela vison norka amerykańska - - -
27 Myotis dasycneme nocek łydkowłosy CH - II
28 Myotis daubentonii nocek rudy CH - -
29 Myotis nattereri nocek Natterera CH - -
30 Neomys anomalus rzęsorek rzeczek CZCH - -
31 Neomys fodiens rzęsorek mniejszy CZCH LC -
32 Nyctalus noctula borowiec wielki CH - -
33 Nyctereus procyonoides jenot - - -
34 Ondatra sibeticus piżmak - - -
35 Oryctolagus cuniculus dziki królik - - -
36 Pipistrellus nathusii karlik większy CH - -
37 Pipistrellus pipistretllus karlik malutki CH - -
38 Pipistrellus pygmaeus karlik drobny CH - -
39 Plecotus auritus gacek brunatny CH - -
40 Rathus norvegicus szczur wędrowny - - -
41 Sciurus vulgaris wiewiórka CZCH - -
42 Sorex araneus ryjówka aksamitna CZCH - -
43 Sorex minutus ryjówka malutka CZCH - -
44 Sus strofa dzik - - -
45 Talpa europea kret CZCH - -
46 Vulpes vulpes lis - - -

Objaśnienia skrótów:
CH - gatunki podlegające ścisłej ochronie gatunkowej;
CZCH - gatunki podlegające częściowej ochronie gatunkowej;
LC - gatunki w kraju nie wykazujące na razie regresu populacyjnego.