Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

 Flora Parku

Na terenie Parku stwierdzono dotychczas ok. 750 gatunków roślin naczyniowych, z czego zdecydowaną większość stanowią rośliny zielne (ok. 670 gatunków). Spośród odnotowanych gatunków 49 podlega ochronie prawnej, w tym 17 objętych jest ochroną ścisłą, a 32 ochroną częściową. Na polskiej czerwonej liście roślin naczyniowych (wymierających, zagrożonych i rzadkich) znalazło się 28 gatunków. Do uznanych za zagrożone i ginące na Pomorzu Zachodnim należą 54 gatunki. Ponadto we florze naczyniowej Parku można wyróżnić kolejnych 29 gatunków interesujących w regionie słupskim i rzadziej notowanych na Pomorzu Zachodnim. Wśród roślin zarodnikowych najlepiej jest rozpoznana flora porostów - łącznie odnaleziono 200 gatunków. Słabo rozpoznana jest flora mszaków. Do tej pory dobrze zinwentaryzowano jedynie mszaki terenów mokradłowych. Wśród roślin naczyniowych do najcenniejszych należą gatunki z rodziny storczykowatych Orchidaceae, jak również rośliny wskaźnikowe jezior lobeliowych (lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, poryblin jeziorny Isöetes lacustris i brzeżyca jednokwiatowa Littorella uniflora), rosiczki Drosera spp., przygiełki Rhynchospora spp., pełnik europejski Trollius europaeus, czy bagnica torfowa Scheuchzeria palustris. We florze porostów 40 taksonów określanych jest jako cenne. Reprezentują one wszystkie grupy ekologiczne - porosty naziemne, naskalne, epifity i rosnące na martwym drewnie. Najliczniejszą grupę stanowią epifity, co wydaje się oczywiste z uwagi na dużą lesistość Parku. Spośród nich najczęściej spotkać można m. in: mąklę tarniową Evernia prunastri, mąklika otrębiastego Pseudevernia furfuracea, płucnika modrego Platismatia glauca i odnożyce Ramalina spp. Słabo rozpoznana jest flora mszaków. Do tej pory jedynie badania ekosystemów bagiennych Parku pozwoliły na dość dokładne poznanie składu gatunkowego tej grupy roślin. Łącznie zinwentaryzowano 30 gatunków, w tym również mszaki wodne. Do najcenniejszych należą błotniszek wełnisty Helodium blandovii, chwytnikowiec lśniący Tomentypnum nitens i mszar nastroszony Paludella squarrosa.

dziewiecsil_w_pelnikach.jpg

Wielosił błękitny i pełnik europejski,   fot. I. Litwin

Gatunki chronione, zagrożone, ginące i rzadkie na Pomorzu Zachodnim i w Polsce:

Nazwa naukowa

Nazwa polska

 

PZ

P

Og

Asarum europaeum L.

kopytnik pospolity

V - -

Actaea spicata L.

czerniec gronkowy

V

-

-

Andromeda polifolia L.

modrzewnica zwyczajna

V

-

 Cz

Anthemis tinctoria L.*

rumian żółty

V

-

-

Batrachium fluitans (Lam.) Wimm.

włosienicznik rzeczny

- - Cz

Betonica officinalis L.

bukwica zwyczajna

V

-

-

Botrychium lunaria (L.) SW.

podejźrzon księżycowy

E

V

C

Bromus arvensis L.* stokłosa polna - E -

Carex arenaria L.

turzyca piaskowa

-

-

Cz

Carex buxbaumii Wahienb.

turzyca Buxbauma

E

E

-

Carex diandra Schrank

turzyca obła

E

-

-

Carex lepidocarpa Tauszch

turzyca łuszczkowata

V

-

-

Carex limosa L.

turzyca bagienna

V

V

-

Cerastium brachypetalum Pers.

rogownica drobnokwiatowa

E

E

-

Chenopodium bonus - henricus L.*

komosa strzałkowata

R

-

-

Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton

pomocnik baldaszkowy

-

-

Cz

Corydalis intermedia (L.)

kokorycz wątła

R

-

-

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

kukułka plamista

V

V

Cz

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerch. K. (S.)

kukułka szerokolistna

-

-

Cz

Daphne mezerum L.

wawrzynek wilczełyko

R

-

Cz

Dianthus arenarius L.

goździk piaskowy

R

-

Cz

Dianthus superbus L. s. str. goździk pyszny E V C

Digitalis grandiflora Mill.

naparstnica zwyczajna

-

-

Cz

Diphasiastrum complanatum (L. ) Holub

widlicz spłaszczony

V

-

Cz

Drosera anglica Huds.

rosiczka długolistna

V

E

C

Drosera x obovata Mert. W.D.J. Koch

rosiczka owalna

R

-

C

Drosera rotundifolia L.

rosiczka okrągłolistna

I

V

C

Dryopteris cristata (L.) A. Gray

narecznica grzebieniasta

V

V

-

Empetrum nigrum L. s.str.

bażyna czarna

R

[V]

Cz

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser kruszczyk rdzawoczerwony  V  -  Cz

Epipactis helleborine (L.) Crantz

kruszczyk szerokolistny

V

-

Cz

Equisetum telmateia Ehrh.

skrzyp olbrzymi

R

-

-

Eriophorum latifolium Hoppe

wełnianka szerokolistna

V

-

-

(*) Galanthus nivalis L.

śnieżyczka przebiśnieg

I -

Cz

Galium schultesii Vest

przytulia Schultesa

R

-

-

Goodyera repens (L.) R. Br.

tajęża jednostronna

V

[E]

C

Helichrysum arenarium (L.) Moench.

kocanki piaskowe

-

-

Cz

Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.

 turówka leśna

V V Cz

Hordelymus europaeus (L.) Jess. ex Harz

jęczmieniec zwyczajny

E

-

-

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.

wroniec widlasty

V

[V]

Cz

Hypericum humifusum L.

dziurawiec rozesłany

R

-

-

Isoëtes lacustris L.

poryblin jeziorny

V

V

C

Lathyrus palustris L. groszek błotny V V Cz

Ledum palustre L.

bagno zwyczajne

-

-

Cz

Listera ovata (L.) R. Br.

listera jajowata

-

-

Cz

Littorella uniflora (L.) Asch.

brzeżyca jednokwiatowa

V

V

C

Lobelia dortmanna L.

lobelia jeziorna

V

V

C

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott

kosmatka gajowa

V

-

-

Lycopodium annotinum L.

widłak jałowcowaty

-

-

Cz

Lycopodium clavatum L.

widłak goździsty

-

-

Cz

Menyanthes trifoliata L.

bobrek trójlistkowy

-

-

Cz

(*) Muscari comosum (L.) Mill. szafirek miękkolistny - V C

Neottia nidus-avis (L. ) Rich.

gnieźnik leśny

V

-

Cz

Nuphar pumila (Timm) DC.

grążel drobny

V

V

C

Nymphaea alba L.

grzybienie białe

-

-

Cz

Nymphaea candida C. Presl. in J. & C. Presl.

grzybienie północne

 

-

-

Cz

Ononis spinosa L. Wilżyna ciernista - - Cz

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.

podkolan zielonawy

E - Cz
Polemonium coeruleum L. wielosił błękitny V - C

Polygonatum verticillatum (L.) All.

kokoryczka okółkowa

V

-

-

Potamogeton friesii Rupr.

rdestnica szczeciolistna

V

-

-

Potamogeton rutilus Wolfg.

rdestnica błyszcząca

V

-

-

Pyrola minor L. gruszyczka mniejsza - - Cz

Ranunculus lingua L.

jaskier wielki

- V Cz

Rhynchospora alba (L.) Wahi.

przygiełka biała

V

-

-

Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton

przygiełka brunatna

E

E

C

Scheuchzeria palustris L.

bagnica torfowa

V

E

C

(*) Scilla bifolia L. s. str. cebulica dwulistna - - Cz

Sparganium angustifolium F. Michx.

jeżogłówka pokrewna

V

V

-

Sparganium minimum Wallr.

jeżogłówka najmniejsza

V

-

-

Stachys arvensis (L.) L.*

czyściec polny

E V -
Taxus baccata L. cis pospolity R - Cz

Trollius europaeus L. s. s.

pełnik europejski

V

-

C

Utricularia australis R. Rr.

pływacz zachodni

V

V

C

Utricularia minor L.

pływacz drobny

V

V

C

Valerianella locusta Laterr. em. Betce*

roszpunka warzywna

-

V

-

 

Objaśnienia skrótów i znaków

Regiony:

PZ - Pomorze Zachodnie

P - Polska

Kategorie zagrożenia:

E - wymierające - krytycznie zagrożone

V - narażone

[V] - narażone na wymarcie na izolowanych stanowiskach, poza głównym obszarem występowania

R - rzadkie i przez to potencjalnie zagrożone

I - o nieokreślonym zagrożeniu

Inne symbole:

Og - ochrona gatunkowa

C - gatunki objęte ochroną ścisłą

Cz -gatunki objęte ochroną częściową

* - gatunki synantropijne

(*) - gatunki regionalnie obce

 

Szata roślinna

Charakterystyczną i znamienną cechą Parku jest jego lesistość. Drzewostany zajmują tu aż 72% powierzchni. Tworzą je w głównej mierze bory świeże, w których dominującym składnikiem jest sosna zwyczajna. Niemal w całości pochodzą one z nasadzeń i w chwili obecnej są wiekowo bardzo zróżnicowane. Fragmenty starodrzewi nie przekraczają na ogół 120 lat, chociaż zdarzają się również i takie, których wiek ocenia się na 160 lat. Te najstarsze w Parku drzewostany sosnowe występują np. w okolicach Jutrzenki.

Bory sosnowe przybierają zasadniczo formę dwóch zbiorowisk boru czernicowego oraz boru bagiennego. Najczęściej spotykany jest bór czernicowy charakteryzujący się obfitym runem krzewinkowym. Budują je borówki: czarna Vaccinium myrtillus, zwana czarną jagodą i zimozielona, o czerwonych owocach - brusznica Vaccinium vitis-idaea.