Edukacja

Działalność edukacyjna

Instytucje i osoby zainteresowane skorzystaniem z zajęć w Centrum Edukacji Ekologicznej "Słupia - rzeka wiedzy" proszone są  o kontakt z Anną Mariolą Kasprzak starszym specjalistą ds.edukacji ekologicznej  a.kasprzak@pomorskieparki.pl lub pkds@pomorskieparki.pl, tel. 727 660 069

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

 

Udział w zajęciach, warsztatach i akcjach edukacyjnych organizowanych (współorganizowanych) przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl , tel. 59 8429829.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iod@pomorskieparki.pl
  3. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, polegające na dobrowolnym uczestnictwie w imprezie edukacyjnej.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia roku, w którym organizowana była impreza.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wycofania się ze zgody, żądania usunięcia danych oraz bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych.
  7. Imprezę edukacyjną administrator będzie dokumentował za pomocą zdjęć, które będą udostępniane na stronie internetowej administratora, Facebook, w prezentacjach, ulotkach, materiałach informacyjnych zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" od wielu już lat realizuje szeroko pojętą edukację ekologiczną. Prowadzona działalność ma na celu przewartościowanie postaw człowieka wobec przyrody. Staramy się rozbudzić świadomość i wrażliwość ekologiczną, wykształcić poczucie jedności z przyrodą, działania nasze adresowane są najczęściej do dzieci i młodzieży, jednakże korzystają z nich także osoby dorosłle.

Istniejący od 1981 roku Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" dysponujący bogactwem zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych stał się ważnym ośrodkiem wdrażania różnorodnych programów ekologicznych poza szkolnymi murami. Park stanowi , doskonałe zaplecze dydaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Znaczącą rolę w działalności edukacyjnej odgrywają różnego rodzaju imprezy ekologiczne, organizowane przez Park lub przy jego współudziale. Do najstarszych należą:

- "Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ochronie Przyrody i Parku Krajobrazowym", organizowany dla uczniów szkół podstawowych z  Parku i otuliny. Konkurs łączy w sobie praktykę z teorią, poprzedzony jest warsztatami w terenie najczęściej na jednej ze ścieżek edukacyjnych, gdzie uczniowie rozpoznają gatunki dziko rosnących roślin, opisują różne zjawiska przyrodnicze lub starają się rozwikłać różne problemy ekologiczne. W drugim dniu odbywa się część pisemna w postaci testu, po którym przychodzi czas podsumowań i wyłonienia zwycięzców indywidualnych i grupowych.

- Dla uczniów szkół podstawowych Park organizuje konkurs plastyczny-literacki "Na mapie świata jest takie miejsce" w którym startują uczniowie szkół z powiatu słupskiego i bytowskiego.

- Do kalendarza cyklicznych imprez, z których chętnie korzystają mieszkańcy Słupska i okolic wpisały się niewatpliwie: "Słupska Noc Nietoperzowa" ,  "Wystawa grzybów" oraz Dni "Park, tarlisko,  przepławka".

- Udział w imrezach plenerowych "Bioróżnorodność- pozaj by zachować", "Jarmark Gryfitów" czy "Rodzinny piknik ekologiczny w SPN".

Przy współpracy z Parkiem szkoły, gminne ośrodki kultury i biblioteki organizują różnorodne imprezy: rajdy, konkursy, pogadanki tematyczne i okresowe wystawy.

 

 

 

Grafika 1: Edukacja