Prawo

(Dziennik Urzędowy z 30 czerwca 2003 r NR 83 poz. 1362)
Rozporządzenie Nr 15/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie ustanowienia Planu ochrony Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"

Na podstawie art. 13 a ust. 6 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ustanawia się Plan ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Słupi zwany dalej "planem", w skład którego wchodzą:
    1. opis ogólny Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
    2. ustalenia planu, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia,
    3. rysunki planu w skali 1:25.000 oraz 1:50.000, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia. Zobowiązuje się Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku i Dyrektora Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" do wdrożenia i kontroli realizacji ustaleń planu.

§ 2

  1. Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jego tekstu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
  2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi", właściwych urzędów oraz właściwych sołectw, oraz właściwych sołectw — przez okres 1 miesiąca.

z up. Wojewody Pomorskiego
K. Gozdawa-Nocoń
Wicewojewoda Pomorski

Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia nr 15/2003 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2003.