Rezerwaty Przyrody

Rezerwat przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. (art. 13 ust. 1) jest zbiorem obszarów obejmujących:

"Zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym — ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi".

Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki: fauna, flora lub obiekty przyrody nieożywionej.

Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej, ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej. Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. budowę zastawek w celu przywrócenia właściwych stosunków wodnych na zmeliorowanym torfowisku), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.

Na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" istnieje 8 ustanowionych rezerwatów przyrody, kolejnych 7  zaplanowano do utworzenia. Na obszarze otuliny znajduje się 5 rezerwatów przyrody.

ISTNIEJĄCE REZERWATY PRZYRODY NA OBSZARZE PARKU:

 1. Rezerwat "Gniazda Orła Bielika"
 2. Rezerwat "Gołębia Góra"
 3. Rezerwat "Jezioro Małe i Duże Sitno"
 4. Rezerwat "Grodzisko Borzytuchom"
 5. Rezerwat "Dolina Huczka"
 6. Rezerwat "Mechowiska Czaple"
 7. Rezerwat "Źródliskowe Torfowisko"
 8. Rezerwat "Skotawskie Łąki"

PROJEKTOWANE REZERWATY PRZYRODY NA OBSZARZE PARKU:

 1. Projektowany Rezerwat "Dolina Starej Słupi"
 2. Projektowany Rezerwat "Jeziorko Dystroficzne"
 3. Projektowany Rezerwat "Cztery Jeziora" ("Jeziora Soszyckie")
 4. Projektowany Rezerwat "Bagnicowe Uroczysko"
 5. Projektowany Rezerwat "Jezioro Czarne"
 6. Projektowany Rezerwat "Grabówko"
 7. Projektowany Rezerwat "Anielskie oczko"

ISTNIEJĄCE REZERWATY PRZYRODY NA TERENIE OTULINY PARKU:

 1. Rezerwat "Jeziorka Chośnickie"
 2. Rezerwat "Las nad Jeziorem Mądrzechowskim"
 3. Rezerwat "Jezioro Głęboczko"
 4. Rezerwat "Jezioro Cechyńskie Małe"
 5. Rezerwat "Bukowa Góra nad Pysznem"

Rezerwaty przyrody w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi i jego otulinie