Projektowany Rezerwat "Anielskie oczko"

7. Projektowany Rezerwat "Anielskie oczko" - celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie torfowiska pojeziornego wraz z charakterystyczną dla niego florą. Wśród najciekawszych gatunków możemy wymienić: rosiczki - okrągłolistną Drosera rotundifolia, pośrednią D. intermedia  i długolistną D. anglica, turzyce - bagienną Carex limosa i nitkowatą C. lasiocarpa, bagnicę torfową Scheuchzeria palustris, przygiełkę białą Rhynchospora alba. W niewielkiej otwartej części projektowanego rezerwatu zachowało się otwarte lustro wody z grążelem żółtym Nuphar lutea i drobnym N. pumila oraz grzybieniami północnymi Nympheae candida. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002 i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.