Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne – „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.” (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody art. 42).

Użytek ekologiczny jest dość popularną formą ochrony przyrody. Najczęściej obejmuje tereny podmokłe, o niewielkiej przydatności gospodarczej, za to wartościowe z uwagi na swoje przyrodnicze znaczenie. Na terenie Parku utworzono łącznie  10 użytków ekologicznych:

  1. Użytek ekologiczny o nazwie „Studnia Nietoperzy”, znajdujący się na działce leśnej o powierzchni 10 arów w gminie Dębnica Kaszubska. Stanowi go studnia kamienna zlokalizowana w kępie świerkowo-modrzewiowej. Użytek powołano w celu zapewnienia bezpieczeństwa zimującym nietoperzom. Jest to najliczniej reprezentowane miejsce zimowania tej grupy zwierząt, jakie dotychczas stwierdzono na terenie Parku.
  2. Użytek ekologiczny o powierzchni 5,7 ha utworzony w celu ochrony torfowiska niskiego nadrzecznego na terenie gminy Kobylnica.
  3. Użytek ekologiczn o powierzchni 4,39 ha utworzony w celu ochrony torfowiska niskiego nadrzecznego na terenie gminy Kobylnica.
  4. Użytek ekologiczn o powierzchni 1,56 ha utworzony w celu ochrony torfowiska niskiego nadrzecznego na terenie gminy Kobylnica.
  5. Użytek ekologiczny o powierzchni 1,24 ha utworzony w celu ochrony łąki torfowiskowej na terenie gminy Kobylnica.
  6. Użytek ekologiczny o powierzchni 10,43 ha utworzony w celu ochrony łąki torfowiskowej na terenie gminy Kobylnica.
  7. Użytek ekologiczny o powierzchni 15,63 ha utworzony w celu ochrony łąki torfowiskowej na terenie gminy Kobylnica.
  8. Użytek ekologiczny pn. „Starorzecza przy ujściu Kwaczej”, o powierzchni 29,56 ha, zlokalizowany na terenie gminy Kobylnica. Obejmuje kompleks łąk wilgotnych i zalewowych w dolinach rzek Słupi i Kwaczej.
  9. Użytek ekologiczny pod nazwą „Skotawskie kukułki”, o powierzchni 2,65 ha, zlokalizowany na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Celem ochrony jest zachowanie fitocenoz turzycowo-mszystych i fitocenoz łąkowych typowych dla niskich torfowisk alkalicznych. Użytek odznacza się występowaniem bogatej populacji storczyka - kukułki szerokolistnej i innych cennych gatunków roślin.
  10. Użytek ekologiczny pod nazwą „Nadskotawski zbiornik”, o powierzchni 1,5 ha, zlokalizowany na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Celem ochrony jest zachowanie śródleśnego zbiornika wodnego z płatami roślinności mszarnej o charakterze przejściowo- i wysokotorfowiskowym z wieloma cennymi, zagrożonymi i objętymi ochroną prawną gatunkami roślin.

Ponadto planuje się utworzenie 15 użytków ekologicznych. Przedmiotem ochrony wszystkich projektowanych użytków są siedliska hydrogeniczne, w przewadze śródleśne jeziorka i torfowiska. Z obiektów zasługujących na szczególną uwagę należy wymienić jeziora lobeliowe: Jezioro Czarne, Jezioro Okoniewskie i Jezioro Krosnowskie — wszystkie usytuowane w okolicach Borzytuchomia. Dodatkowo jeziora te leżą w granicach projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Zespół Wzgórz Morenowych i Obniżeń”.