Obszary z sieci Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 - system obowiązujący w krajach Unii Europejskiej mający na celu ochronę zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Podstawą prawną systemu Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W Polsce podstawy systemu są uregulowane poprzez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

  1. Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW, zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej);
  2. Obszary Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 (PLB);
  3. Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000 (PLH);

Na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" utworzono lub planuje się utworzyć następujące obszary z sieci Natura 2000:

  • obszar specjalnej ochrony ptaków "Dolina Słupi" PLB220002 - ustanowiony na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000;
  • specjalny obszar ochrony siedlisk "Jeziora lobeliowe koło Soszycy" PLH220039;
  • specjalny obszar ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052 – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej.

 

Mapa z obszarami z sieci Natura 2000