Specjalny obszar ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052

"Dolina rzeki Słupi” PLH220052

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU:

Specjalny obszar ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słup" obejmuje rzekę Słupię od Sulęczyna do jej ujścia do morza w Ustce oraz większość jej dopływów. W jego granicach leżą:

 • naturalna dolina Słupi z przyległymi łąkami i torfowiskami od Sulęczyna do jez Głębokiego;
 • jez. Żukowskie ze stanowiskami żółwia błotnego;
 • kompleks 9 jezior oligotroficznych z zachowaną roślinnością reliktową (Godzierz Duża, Godzierz Mała, Herta, Krosnowskie, Okoniewskie, Czarne koło Borzytuchomia, Czarne koło Kartkowa, Sitno Duże, Nożynko);
 • jeziora Lipieniec Mały i Duży oraz źródliskowy obszar rzeki Skotawy z torfowiskami soligenicznymi i łąkami storczykowymi oraz mezotroficznymi jeziorami Skotawskim Dużym i Małym;
 • kompleks torfowisk niskich i mechowisk w rezerwacie "Mechowiska Czaple";
 • starodrzew sosnowy w rezerwacie „Gołębia Góra” nas Słupią;
 • Jezioro Głębokie wraz z przyległymi podmokłymi łąkami storczykowymi;
 • ujściowy odcinek strumienia Huczek w rzezerwacie "Dolina Huczka";
 • naturalna, głęboko wcięta rynna rzeki Kamienicy oraz liczne przełomowe odcinki rzeki na całej długości stanowiące również tarliska dla -Cottus gobio, Lampetra planeri, Phoxinus phoxinus, Salmo trutta fario oraz Thymallus thymallus, liczne występowanie Hildenbrandia rivularis i Ranunculus fluitans;
 • liczne źródliska i mniejsze dopływy, ciągnące się wzdłuż całego biegu Słupi, w tym rezerwat przyrody "Źródliskowe Torfowisko";
 • duże fragmenty olsów źródliskowych i podgórskich łęgów, na stromych zboczach i w licznych wąwozach grądy oraz kwaśne i żyzne buczyny;
 • podmokłe łąki i torfowiska przejściowe, na terenach bezodpływowych małe mszary i oczka dystroficzne;
 • projektowany rezerwat "Stara Słupia" wraz z kompleksem lasów i podmokłych łąk oraz torfowisk;
 • naturalna, głęboko wcięta rynna rzek: Jutrzenka, Kamienica, Brodek oraz liczne przełomowe odcinki innych rzek, tarliska - Cottus gobio, Lampetra planeri;

 

Strumień Huczek w Gałąźni Małej

Strumień Huczek w Gałąźni Małej fot. L. Duchnowicz

 • zbiorniki zaporowe Krzynia i Konradowo będące stanowiskami i zimowiskami wielu gatunków ptaków;
 • rzeka Skotawa wraz z istotniejszymi dopływami (Maleniec, ciek z Gogolewka) i obszarami źródliskowymi wraz z kompleksem torfowisk niskich i mechowisk w rezerwacie "Skotawskie Łąki"; tarliska ryb reofilnych - Cottus gobio, Lampetra planeri w dorzeczu Skotawy, ujściowy odcinek Skotawy-tarliska Salmo salar, Salmo trutta;
 • meandrująca Słupia i jej dolina wraz z licznymi starorzeczami i dopływami będącymi tarliskami łososi i troci wędrownych od Krzyni do Słupska, występowanie Ranunculus fluitans,
 • malowniczy odcinek rzeki od Słupska do ujścia – korytarz ekologiczny dla wielu gatunków zwierząt, m. in. łososi, troci i minogów rzecznych, w pobliżu ujścia rezerwat leśny „Buczyna nad Słupią”, występowanie Ranunculus fluitans,

Inne cechy obszaru:

Dolina Słupi, wraz ze strefą krawędziową i dopływami, stanowi interesujący obiekt pod względem gemorfologicznym, krajobrazowym i kulturowym. Na szczególną uwagę i ochronę zasługują:

 • cała zlewnia rzeki z licznymi zjawiskami źródliskowymi;
 • naturalny na wielu odcinkach charakter koryta rzeki Słupi i Skotawy oraz innych dopływów;
 • różnorodne formy morfologiczne;
 • malowniczy krajobraz rzeki w obrębie Pradoliny Pomorskiej – wzniesienia morenowe dochodzą tu do ponad 200 m n.p.m.;
 • przełomowy (podgórski) charakter rzek: Słupi w rejonie Sulęczyna, Parchowskiej Strugi, Boruji, Kamienicy, ujściowego fragmentu "Huczka", górnego Brodka oraz fragmentów rzeki Skotawy, Kamiennej i Żelkowej Wody;
 • dobrze zachowane i zróżnicowane mokradła całej zlewni Słupi;
 • duża lesistość obszaru;
 • duży udział słodkowodnego krasnorostu w wodach Hildenbrandia rzeczna;
 • miejsce bytowania, rozrodu i wędrówek ryb łososiowatych oraz innych gatunków reofilnych cennych przyrodniczo;
 • liczne obiekty kulturowe, jak: grodziska, kamienno-ceglane mosty oraz zabytkowe elektrownie wodne w Soszycy, Gałęźni Małej, Konradowie, Krzyni, Skarszewie Dolnym, Słupsku;
 • jako naturalny korytarz ekologiczny do zapory w Krzyni; przewidziany do udrożnienia do Zapory Bytowej;
 • jako ważne miejsca wypoczynku i uprawiania wędkarstwa.

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE:

Dolina Słupi obejmuje szereg ważnych siedlisk z Dyrektywy Siedliskowej (21 siedlisk). Są to również siedliska bardzo ważne dla cennej fauny. Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługuje:

 • masowe zgrupowania tarlisk łososia atlantyckiego, troci wędrownej, której rodzima populacja, różniąca się wyraźnie genetycznie zachowała się w dorzeczu Słupi, tarliska minoga rzecznego, w górnym biegu rzek masowe występowanie głowacza białopłetwego, minoga strumieniowego, pstrąga potokowego, strzebli potokowej
 • górski i podgórski charakter rzek;
 • doskonale zachowane jeziora lobeliowe z reliktową roslionnością;
 • jedno z większych koncentracji zjawisk źródliskowych na Pomorzu;
 • duże kompleksy lasów łęgowych o podgórskim charakterze; liczne olsy, grądy i buczyny
 • znaczny udział roślin rzadkich i zagrożonych z Czerwonych List;
 • bardzo duża populacja słodkowodnego krasnorostu Hildenbrandtia rivularis;
 • liczne i bardzo dobrze zachowane biotopy dla ptaków drapieżnych: orlika krzykliwego, błotniaka stawowego, kani rudej, bielika, czy puchacza oraz dla ptaków związanych z obszarami wodno-błotnymi oraz łąkowymi - bociana białego, bociana czarnego, zimorodka, żurawia; tracza nurogęsi, gągoła, derkacza

INFORMACJA PRZYRODNICZA

Typy SIEDLISK znajdujące się na terenie obszaru Natura 2000 wymienione w Załączniku I:

 • 3110 jeziora lobeliowe;
 • 3140 twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic;
 • 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne;
 • 3160 naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne;
 • 3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zb. włosieniczników;
 • 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe;
 • 6430 nizinne ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe;
 • 6510 łąki świeże użytkowane ekstensywnie;
 • *7110 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą;
 • 7120 torfowiska wysokie zdolne do regeneracji;
 • 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska;
 • 7150 obniżenia na podłożu torfowym;
 • *7220 źródliska wapienne;
 • 7230 torfowiska alkaliczne – mechowiska;
 • 9110 kwaśne buczyny;
 • 9130 żyzne buczyny;
 • 9160 grąd subatlantycki;
 • 9190 kwaśne dąbrowy;
 • *91D0 bory i lasy bagienne – brzeziny;
 • *91E0 lasy łęgowe (łęgi olszowo jesionowe, podgórskie łęgi jesionowo, zarośla nadrzeczne);

Pozostałe ważne typy SIEDLISK:

 • P25 źródliska niewapienne;
 • 723P podmokłe łąki eutroficzne.

GATUNKI objęte artykułem 4 z Dyrektywy 79/409/EWG oraz wymienione w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EWG oraz ocean znaczenia obszaru dla tych gatunków:

SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

 • wydra Lutra lutra
 • bóbr europejski Castor fiber

bóbr europejski w wodzie

bóbr europejski fot. L. Duchnowicz

PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

 • Bąk Botaurus stellaris
 • Bielik Haliaeetus albicilla
 • Błotniak stawowy Circus aeruginosus
 • Błotniak zbożowy Circus cyaneus
 • Bocian biały Ciconia ciconia
 • Bocian czarny Ciconia nigra
 • Derkacz Crex crex
 • Dzięcioł czarny Dryocopus martius
 • Dzięcioł średni Dendrocopos medius
 • Gąsiorek Lanius collurio
 • Jarzębatka Sylvia nisoria
 • Kania czarna Milvus migrans
 • Kania ruda Milvus milvus
 • Lelek Caprimulgus europaeus
 • Lerka Lullula arborea
 • Muchołówka mała Ficedula parva
 • Orlik krzykliwy Aquila pomarina
 • Puchacz Bubo bubo
 • Rybołów Pandion haliaëtus
 • Świergotek polny Anthus campestris
 • Trzmielojad Pernis apivorus
 • Zimorodek Alcedo atthis
 • Żuraw Grus grus

Regularnie występujące PTAKI MIGRUJĄCE nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

 • Brodziec samotny Tringa ochropus
 • Brodziec piskliwy Tringa hypoleucos
 • Cyraneczka Anas crecca
 • Cyranka Anas querquedula
 • Czernica Aythya fuligula
 • Gągoł Bucephala clangula
 • Tracz nurogęś Mergus merganser
 • Perkozek Tachybaptus ruficollis

PŁAZY I GADY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

 • Kumak nizinny Bombina bombina
 • Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
 • Żółw błotny Emys orbicularia

ICHTIOFAUNA wymieniona w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

 • Głowacz białopłetwy Cottus gobio;
 • Koza Cobitis taenia;
 • Łosoś atlantycki Salmo salar;
 • Minóg rzeczny Lamperta fluviatilis;
 • Minóg strumieniowy Lamperta planeri;
 • Różanka Rodeus sericeus.

minogi strumieniowe na tarlisku

minogi strumieniowe na tarlisku fot L. Duchnowicz

 

BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

 • czerwończyk nieparek Lyceana dispar.
 • zalotka większa Leucorrhinia pectoralis;

ROŚLINY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Pozostałe ważne gatunki roślin i zwierząt

 • tchórz Mustela putorius;
 • kuna leśna Martes martes;
 • kuna domowa Martes foina;
 • strumieniówka Locustella fluviatilis;
 • sieweczka rzeczna Charadrius dubius;
 • brzegówka obrożna Riparia riparia;
 • świergotek polny Anthus campestris;
 • trzciniak Acrocephalus arundinaceus;
 • świerszczak Locustella naevia
 • pliszka górska Motacilla cinerea;
 • pokląskwa Saxicola rubetra;
 • ropucha szara Bufo bufo
 • ropucha paskówka Bufo calamita;
 • grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus;
 • żaba moczarowa Rana arvalis;
 • żaba wodna Rana hybr. Esculentae;
 • żaba jeziorkowa Rana lessonae;
 • żaba trawna Rana temporaria;
 • traszka zwyczajna Triturus vulgaris;
 • jaszczurka zwinka Lacerta agili;s
 • żmija zygzakowata Vipera berus;
 • jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara;
 • zaskroniec Natrix natrix;
 • lipień Thymallus thymallus;
 • miętus Lota lota;
 • kleń Leuciscus cephalus;
 • jelec Leuciscus leuciscus;
 • jaź Leuciscus idus;
 • strzebla potokowa Phoxinus phoxinus;
 • pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario;
 • troć wędrowna Salmo trutta m. trutta;
 • węgorz Anguilla anguilla;
 • szczeżuja wielka Anodonta cygnea;
 • szczeżuja pospolita Anodonta anatina;
 • groszkówka malutka Pisidium hibernicum;
 • groszkówka rzeczna Pisidium amnicum;
 • rak szlachetny Astacus astacus;
 • czerniec gronkowy Actea spicata;
 • modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia;
 • trzcinnik prosty Calamagrostis stricta;
 • dzwonek szerokolistny Campanula latifolia;
 • turzyca tunikowa Carex appropinquata;
 • turzyca obła Carex diandra;
 • turzyca dwupienna Carex dioica;
 • turzyca łuszczkowata Carex lepidocarpa;
 • turzyca bagienna Carex limosa;
 • konwalia Convalaria majalis;
 • kokorycz wątła Corydalis intermedia;
 • kukułka krwista Dactylorhiza incarnata;
 • kukułka plamista Dactylorhiza maculata;
 • kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis;
 • wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum;
 • naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora;
 • widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum;
 • rosiczka długolistna Drosera anglica;
 • rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia;
 • + Drosera ovata
 • rosiczka owalna Drosera obovata;
 • nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata;
 • bażyna czarna Empetrum nigrum;
 • kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine;
 • kruszczyk błotny Epipactis palustris;
 • kruszyna pospolita Frangula alnus;
 • przytulia wonna Galium odoratum;
 • manna gajowa Glyceria nemoralis;
 • bluszcz pospolity Hedera helix;
 • błotniszek wełnisty Helodium blandowii;
 • przylaszczka pospolita Hepatica nobilis;
 • hildenbrandia rzeczna Hildenbrandia rivularis;
 • poryblin jeziorny Isoetes lacustris;
 • bagno zwyczajne Ledum palustre;
 • listera jajowata Listera ovata;
 • lobelia jeziorna Lobelia dortmana;
 • widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum;
 • widłak goździsty Lycopodium clavatum;
 • bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata;
 • gnieźnik leśny Neottia nidus-avis;
 • grążel żółty Nuphar lutea;
 • grzybienie białe Nymphea alba;
 • paprotka zwyczajna Polypodium vulgare;
 • przygiełka biała Rhynchospora alba;
 • porzeczka czarna Ribes nigrum;
 • bagnica torfowa Scheuchzeria palustris;
 • błyszcze włoskowate Tomentypnum nitens;
 • pełnik europejski Trollius europaeus;
 • pływacz drobny Utricularia minor;
 • pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris;
 • borówka bagiennaVaccinium uliginosum;
 • żurawina błotna Vaccinium oxyccocos;
 • kozłek bzowy Valeriana sambucifolia;
 • kalina koralowa Viburnum opulus.

ZAGROŻENIA:

Do istotnych zagrożeń na rzekach: Słupi i Skotawie należy:

 • zabudowa hydroenergetyczna rzeki Słupi w miejscowości Słupsk, Skarszów Dolny, Krzynia, Konradowo, Gałęźnia Mała, Soszyca; budowa piętrzeń i barier hydrotechnicznych w korytach rzek, regulacje cieków;
 • zaniechanie wypasu oraz zarzucenie koszenia łąk świeżych i podmokłych oraz torfowisk mechowiskowych;
 • hodowla ryb łososiowatych;
 • wycinanie lasu na stromych zboczach i krawędziach dolin oraz w obrębie stromych wąwozów i jarów, jak i w obrębie stromych nisz źródliskowych;
 • nie całkowicie uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa w obrębie zlewni.

STATUS OCHRONY:

W większości obszar doliny Słupi jest chroniony. Środkowa część doliny Słupi znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Ponadto na terenie projektowanego soo znajdują się rezerwaty przyrody: „Las nad jez. Modrzechowskim”, „Mechowiska Czaple”, „Skotawskie Łąki”, „Jezioro Małe i Duże Sitno”, „Gołębia Góra”, „Grodzisko Borzytuchom", "Dolina Huczka", „Źródliskowe Torfowisko”, „Buczyna nad Słupią”.

Planuje się utworzenie następujących rezerwatów przyrody: „Torfowiska nad Boruja”, „Bagnicowe Uroczysko”, „Dolina Starej Słupi”, „Grabówko”.