Obszar specjalnej ochrony ptaków "Dolina Słupi" PLB220002

Ostoja ptasia Natura 2000 – "Dolina Słupi" PLB220002

Na pierwszym planie bocian biały, w tle łąka

bocian biały

Na obszarze Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" został utworzony — na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - oso  ptaków - "Dolina Słupi" PLB220002. Granice ostoi ptasiej prawie w całości pokrywają się z granicami Parku Krajobrazowego. Dotychczas stwierdzono tu występowanie 154 gatunków ptaków, z czego 26 znajdujących się w załączniku nr I Dyrektywy Ptasiej.

Na pierwszym planie żurawie, w tle pole

żurawie

Listę gatunków, wymienionych w istniejącym planie ochrony parku krajobrazowego, znajdujących się w załączniku nr I Dyrektywy Ptasiej, wraz z oceną liczebności prezentuje tabela.

 

Tabela. Wykaz gatunków ptaków występujących w PKDS, wymagających zabiegów czynnej ochrony

L.p.

Gatunek

Występowanie w Parku

Liczebność

Szczególne zasady ochrony

Gatunki zagrożone globalnie lub w skali Europy

1

Bąk

Botaurus stellaris

prawdopodobnie sporadycznie lęgowy

skrajnie nieliczny

ochrona biotopów lęgowych

2

Bocian biały Ciconia ciconia

regularnie lęgowy

średnio liczny

określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych, budowanie sztucznych gniazd

3

Bocian czarny Ciconia nigra

regularnie lęgowy

bardzo nieliczny

ochrona miejsc lęgów

4

Trzmielojad Pernis apivorus

prawdopodobnie lęgowy

skrajnie nieliczny

ochrona miejsc lęgów

5

Kania czarna Milvus migrans

prawdopodobnie lęgowy

skrajnie nieliczny

ochrona miejsc lęgów

6

Kania ruda Milvus milvus

regularnie lęgowy

bardzo nieliczny

ochrona miejsc lęgów

7

Bielik Haliaëetus albicilla

regularnie lęgowy

skrajnie nieliczny

ochrona miejsc lęgów

8

Orlik krzykliwy Aquila pomarina

prawdopodobnie nieregularnie lęgowy

skrajnie nieliczny

ochrona miejsc lęgów

9

Błotniak zbożowy Circus cyaneus

prawdopodobnie sporadycznie lęgowy

skrajnie nieliczny

ochrona biotopów lęgowych

10

Błotniak stawowy Circus aeruginosus

regularnie lęgowy

nieliczny

ochrona najważniejszych miejsc lęgów, ochrona biotopów lęgowych

11

Rybołów Pandion haliaëetus

możliwy lęgowy

skrajnie nieliczny

ochrona miejsc lęgów

12

Derkacz

Crex crex

regularnie lęgowy

nieliczny

określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych

13

Żuraw

Grus grus

regularnie lęgowy

średnio liczny

ochrona najważniejszych miejsc lęgów, ochrona biotopów lęgowych

14

Rybitwa rzeczna

Sterna hirundo

regularnie lęgowy

bardzo nieliczny

ochrona miejsc lęgów, określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych

15

Puchacz

Bubo bubo

nieregularnie lęgowy

bardzo nieliczny

ochrona miejsc lęgów

16

Lelek Caprimulgus europaeus

regularnie lęgowy

nieliczny

określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych

17

Zimorodek Alcedo attdis

regularnie lęgowy

nieliczny

ochrona biotopów lęgowych

18

Dzięcioł czarny Dryocopus martius

regularnie lęgowy

średnio liczny

określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych

19

Dzięcioł średni Dendrocopos medius

regularnie lęgowy

bardzo nieliczny

określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych

20

Lerka

Lululla arborea

regularnie lęgowy

średnio liczny

określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych

21

Świergotek polny

Antdus campestris

regularnie lęgowy

bardzo nieliczny

określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych

22

Muchołówka mała

Ficedula parva

regularnie lęgowy

bardzo nieliczny

określenie zasad gospodarki w biotopach lęgowych

Gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej nie wymienione w planie ochrony, stwierdzone w trakcie
prowadzonych badań terenowych

23

Jarzębatka Sylvia nisoria

 

 

 

24

Włochatka

Aegolius funereus

 

 

 

25

Sóweczka

Glaucidium passerinum

     
26

Gąsiorek

Lanius collurio

     
27

kropiatka Porzana porzana

     
28

łabędź krzykliwy Cygnus cygnus