Projektowany Rezerwat "Cztery Jeziora" ("Jeziora Soszyckie")

3. Projektowany Rezerwat "Cztery Jeziora" ("Jeziora Soszyckie") - na powierzchni 28 ha projektowanego rezerwatu "Jeziora Soszyckie" leżą cztery jeziora, trzy lobeliowe - Modre, Pomyskie, Obrowo Małe, niewielkie jezioro dystroficzne - Żabie oraz śródleśne torfowisko przejściowe. W/w jeziora lobeliowe należą do najlepiej zachowanych w naszym Parku, we wszystkich występują liczne populacje reliktowej roślinności wskaźnikowej. Jeziorom towarzyszą torfowiska przejściowe i wysokie o różnych stadiach rozwoju. Spotykamy tu szereg cennych, rzadkich i ginących gatunków m.in. lobelię jeziorną Lobelia dortmanna, brzeżycę jednokwiatową Littorella uniflilora, poryblin jeziorny Isoëtes lacustris , widłaki: jałowcowaty Lycopodium annotinum, spłaszczony Diphasiastrum complanatum i goździsty Lycopodium clavatum, jeżogłówkę wąskolistną (pokrewną) Sparganium angustifolium i najmniejszą Sparganium minimum czy rosiczki Drosera. Utworzono tu specjalny obszar ochrony siedlisk „Jeziora Lobeliowe koło Soszycy” - PLH 220039 Rezerwat ten położony jest też w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002.