Projektowany Rezerwat "Jezioro Czarne"

5. Projektowany Rezerwat "Jezioro Czarne" - obejmuje swoimi granicami jezioro lobeliowe z roślinnością reliktową tj. lobelią jeziorną Lobelia dortmanna i brzeżycą jednokwiatową Littorella uniflilora oraz mszarne torfowisko przejściowe z cenną florą tj. rosiczkami: okrągłolistną Drosera rotundifolia, pośrednią D. intermedia  i długolistną D. anglica, turzycą bagienną Carex limosa i nitkowatą C. lasiocarpa i przygiełką białą Rhynchospora alba. W zagłębieniach wypełnionych wodą spotykamy pływacza drobnego Utricularia minor i zwyczajnego U. vulgaris. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002 i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.