Rezerwat "Grodzisko Borzytuchom"

4. Rezerwat "Grodzisko Borzytuchom" - rezerwat leśny o pow. 27,03 ha, utworzony w 1981 r, położony na terenie moreny czołowej o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu. Występuje tu zbiór fitocenoz leśnych, torfowych i wodnych. Wierzchołek "Diabelskiej Góry" porastają buki w formie młodników tworząc gęste zarośla, aż po egzemplarze 200-letnie o obwodzie 300 cm. Rosną tutaj również potężne 160-letnie dęby i 100-letnie świerki. W runie spotykamy szereg gatunków roślin pospolitych i chronionych m. in.: szczawik zajęczy Oxalis acetosella, marzankę wonną Galium odoratum, konwalię majową Convallaria majalis, widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum. Na szczególną uwagę zasługuje niewielkie zarastające, śródleśne dystroficzne jeziorko Diabelskie, wokół którego wykształciło się torfowisko przejściowe, które budują głównie mchy torfowce Sphagnum i zbiorowiska turzyc. Przeprowadzone badania archeologiczne nie potwierdziły pierwotnych przypuszczeń dotyczących usytuowania w tym miejscu wczesnośredniowiecznego grodziska. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002 i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.  Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrodnicza umożliwiająca jego zwiedzanie.

Buczyna w rezerwacie Grodzisko Borzytuchom

Buczyna w rezerwacie "Grodzisko Borzytuchom"