Projektowany Rezerwat "Grabówko"

6. Projektowany Rezerwat "Grabówko" - zaproponowany w celu ochrony torfowiska pojeziornego będącego w stadium przejściowym pomiędzy torfowiskiem niskim a przejściowym. Wśród licznych gatunków mszaków spotykamy reliktowy gatunek - błotniszka wełnistego Helodium blandowii. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002 i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.