Rezerwat "Dolina Huczka"

5. Rezerwat "Dolina Huczka" - utworzony w 2007 r rezerwat leśny o powierzchni 11,95 ha został utworzony dla zachowania elementów przyrody nieożywionej oraz cennych biocenoz leśnych i źródliskowych. W granicach rezerwatu znajdują się zróżnicowane formy rzeźby terenu z ostrogą erozyjną Huczka wraz z procesami erozyjnymi zachodzącymi w niszach źródliskowych oraz w dolinach Huczka i Słupi. Na tak małym obszarze występują zbiorowiska kwaśnych i żyznych buczyn, grądy i lasy łęgowe. Ważnym elementem lasów są fragmenty drzewostanów naturalnego pochodzenia często przekraczające wiek 150 lat. Ekosystemy leśne i źródliskowe są miejscem występowania wielu cennych, rzadkich i ginących roślin tj. storczyka gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis, skrzypu olbrzymiego Equisetum telemateia, wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum. W granicach rezerwatu znajduje się stanowisko archeologiczne. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002 i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.rzez rezerwat przebiega ścieżka przyrodnicza umożliwiająca jego zwiedzanie.

Rezerwat Dolina Huczka

Rezerwat "Dolina Huczka"