Projektowany Rezerwat "Dolina Starej Słupi"

1. Projektowany Rezerwat "Dolina Starej Słupi" - to obiekt obejmujący 2 kilometrowy odcinek starego koryta Słupi, boczne dolinki, wąwozy, torfowiska, bór bagienny, ols oraz niewielkie jeziorko ramienicowe. W projektowanym rezerwacie o powierzchni 31 ha mamy mozaikę różnych torfowisk. Są to źródliskowe torfowiska wiszące, soligeniczne torfowiska mechowiskowe, torfowiska pojezierne z mszarem wysokotorfowiskowym i przejściowym. Zróżnicowanie tych torfowisk wywodzi się od różnego sposobu zasilania wodami oraz ich położeniem w krajobrazie. Należy dodać, że w większości są to torfowiska dobrze zachowane, chociaż w starym korycie Słupi jest bardzo niski poziom wody, a one same pocięte są rowami. Obiekt wyróżnia się bogactwem gatunków i zbiorowisk roślinnych. Oznaczono 14 chronionych gatunków roślin zielnych i 15 gatunków chronionych mszaków. Na uwagę zasługują dość mocno zdegradowane kopuły źródliskowe porośnięte skrzypem olbrzymim Equisetum telemateia. Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków  "Dolina Słupi" PLB220002 i projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi" PLH220052.