Czynna ochrona torfowiska ,,Gogolewko”

Data: 21-09-2017

     Już od ponad dekady prowadzona jest czynna ochrona w obrębie jednego z najcenniejszych mokradeł w naszym regionie – torfowiska ,,Gogolewko”. Jest to obiekt o ponadprzeciętnych walorach zarówno krajobrazowych, jak i przyrodniczych, obecnie projektowany rezerwat przyrody, stanowiący ostoję dla bardzo wielu gatunków ,,szczególnej troski”.  

     W pierwszym kwartale tego roku, w ramach projektu pt. ,,Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”, realizowanego przez Klub Przyrodników, z terenu obiektu usunięto znaczną ilość zakrzaczeń wierzby oraz wiele egzemplarzy drzew, głównie brzozy. Ideą takich zabiegów jest przeciwdziałanie zarastaniu powierzchni mokradła oraz zapobieganie stratom wody, która jest wytranspirowywana przez wspomniane, zdrewniałe rośliny. Ze środków tego samego projektu, w drugim kwartale br., dokonano remontu 18 sztuk zastawek. Te ostatnie zostały wybudowane 14 lat temu na rowach w celu spowolnienia odpływu wody z torfowiska, co skutkowało poprawą warunków zlokalizowanych w ich rejonie, wartościowych przyrodniczo, zbiorowisk roślinnych.

    Obecnie ma miejsce koszenie wytypowanej części ,,Gogolewka" oraz usuwanie odrostów ze ściętych w przeszłości egzemplarzy wierzb.

     Podejmowane od lat działania doprowadziły do odsłonięcia się znacznej powierzchni torfowiska oraz do regeneracji cennych w skali całej Europy zbiorowisk mszysto-turzycowych.

Zabiegi koszenia oraz usuwania odrostów wierzb realizowane są dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Usunięte odrosty wierzby, fot. E. Ahmad.
Powierzchnia wolna od zabiegów koszenia, z fioletowo kwitnącymi czarcikęsami łąkowymi, fot. E. Ahmad.
Usunięte krzewy wierzby, fot. E. Ahmad.
Usunięte odrosty wierzby, fot. E. Ahmad.
Usunięta część odrostów wierzby, fot. E. Ahmad.
Wyremontowana zastawka na tle skoszonej powierzchni torfowiska, fot. E. Ahmad.
Skoszona powierzchnia ,,Gogolewka", fot. E. Ahmad.
Usuwanie odrostów, fot. E. Ahmad.
Wyremontowana zastawka, fot. E. Ahmad.
Wyremontowana zastawka, fot. E. Ahmad.