Czynna ochrona w rezerwacie przyrody ,,Gogolewko”

Data: 16-04-2019

     W bieżącym roku, w ramach czynnej ochrony torfowisk, zaplanowaliśmy usunięcie odrostów wierzby w granicach południowej części rezerwatu przyrody ,,Gogolewko”. Zabiegi wykonano w oparciu o ustanowione dla rezerwatu zadania ochronne, na powierzchni ok. 7 ha. Istotnym było zakończenie prac jeszcze przed wzmożeniem transpiracji krzewów, by zapobiec niepotrzebnym stratom wody z obiektu. Wczesnowiosenny termin jest także korzystny np. z uwagi na dobrą widoczność odrostów wśród nierozwiniętej jeszcze roślinności.

    Sam teren nie należy do łatwych, miejscami jest silnie uwodniony, zatem realizacja działań ochronnych wymaga sporych nakładów sił i wytrwałości. Wykonane zabiegi służą zachowaniu niezwykle cennych i rzadkich zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla chronionego w ramach sieci Natura 2000 siedliska przyrodniczego ,,Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk (7230)”.

Działanie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Transport odrostów w obrębie obiektu, fot. E. Ahmad.
Część usuniętych odrostów, fot. E. Ahmad.
Usuwanie odrostów z trudnej powierzchni, fot. E. Ahmad.
Ścięte odrosty, fot. E. Ahmad.
W trakcie prac, fot. E. Ahmad.
Powierzchnia po usunięciu odrostów, fot. E. Ahmad.
Powierzchnia po usunięciu odrostów, fot. E. Ahmad.
Powierzchnia po usunięciu odrostów, fot. E. Ahmad.
Powierzchnia po usunięciu odrostów, fot. E. Ahmad.