Informacja dotycząca zakazu usuwania zadrzewień na terenie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi"

Data: 12-01-2017

 

Informacja

dotycząca wpływu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) na zakazy ustanowione w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi"

 

         Uchwała Nr 146/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” podjęta została na podstawie m. in.: art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 ze zm.), zgodnie z którym w parku krajobrazowym mogą być wprowadzone zakazy wybrane z określonego w tym przepisie katalogu. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” wprowadzono w § 3 pkt 3 ww. uchwały zakaz  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. W § 4 ust. 2a uchwały doprecyzowano, że zakaz  dotyczy zadrzewień śródpolnych o charakterze pasmowym, pełniących funkcje przeciwerozyjne oraz o charakterze obszarowym w formie kęp, wyraźnie odróżniających się w krajobrazie.

        Przepisy stanowiące podstawę wprowadzenia wyżej wskazanego zakazu nie uległy zmianie w wyniku nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r., tym samym wprowadzone zakazy pozostają w mocy w takim zakresie, w jakim zostały wprowadzone przez właściwe organy, w tym przypadku – Sejmik Województwa Pomorskiego.

          Nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. dokonano natomiast rozszerzenia określonego w art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody katalogu drzew i krzewów, do usunięcia których nie jest wymagane zezwolenie. Katalog rozszerzono o drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (art. 83f ust. 1 pkt 3a i 3b).

           Analiza systemowa tekstu ustawy (opierająca się na założeniu, że system prawa jest niesprzeczny i zupełny, zakazująca interpretowania przepisów w sposób doprowadzający do powstawania luk czy sprzeczności między przepisami) prowadzi do wniosku, że zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawarte w art. 83f  ust. 1 pkt 3a
i 3b ww. ustawy ma zastosowanie w sytuacjach, gdy nie obowiązują zakazy likwidowania zadrzewień wprowadzone na obszarach objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody. Gdy zakazy obowiązują, usuwanie - mimo braku wymogu uzyskania decyzji - jest zabronione.

             Jeśli chodzi o stosowanie art. 83f ust. 1a ustawy o ochronie przyrody przyjąć należy, że z pkt 5 lit. a tego przepisu wynika, iż rada gminy rozszerzając ustawowy katalog drzew i krzewów, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie, winna wziąć pod uwagę miejsce usytuowania drzew, w tym na obszarach objętych formami ochrony przyrody i ewentualne zakazy z tego usytuowania wynikające.

            Zasadnym jest podjęcie działania mających na celu rozpowszechnienie wiedzy o zakazach obowiązujących na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i przewidzianej w art. 127 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody odpowiedzialności karnej za ich naruszenie.

         W przypadku wątpliwości co do możliwości usunięcia drzew na obszarze Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” (w szczególności usuwania zadrzewień w celu przywrócenia terenu do użytkowania rolniczego) można wystąpić do Parku z prośbą o konsultację, opinię, czy też przeprowadzenie wizji terenowej.

Na zdjęciach przykłady objętych ochroną zadrzewień.

 

Zadrzewienie śródpolne o charakterze pasmowym - chronione w Parku, fot. E. Ahmad.
Zadrzewienie nadwodne - chronione w Parku, fot. E. Ahmad.
Zadrzewienie przydrożne - chronione w Parku, fot. E.Ahmad.
Zadrzewienie śródpolne w formie kępy - chronione w Parku, fot. A. Kasprzak.
Zadrzewienie przydrożne - chronione w Parku, fot. E.Ahmad.