Informacja o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi"

Data: 13-07-2022

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 18 ust.1, art. 19 ust.1 pkt 3 i ust.1a, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916), art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz rozdz. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794), Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Projekt Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” wykłada się do publicznego wglądu na okres od 13.07.2022 do 11.08.2022 włącznie. W tym okresie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu tego dokumentu. Z projektem Planu ochrony oraz jego dokumentacją można się zapoznać na stronie internetowej: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-parku-krajobrazowego-dolina-slupi/

Wnioski i uwagi do projektu Planu ochrony (to jest do załącznika nr 1 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego, stanowiącego część tekstową Planu, załącznika nr 2 stanowiącego wykaz obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym, załącznika nr 3 stanowiącego mapę uwarunkowań ochrony oraz do załącznika nr 4 stanowiącego mapę działań ochronnych i rekomendacji Planu) składać można drogą pisemną na adres Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A lub pocztą elektroniczną na adres: pkds.planochrony@pomorskieparki.pl, korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej. W miarę możliwości prosimy o przesyłanie uwag w formie edytowalnej.

Uwagi i wnioski złożone w wyznaczonym terminie rozpatrywane będą przez Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, a zestawienie uwag wraz z informacją o sposobie uwzględnienia zostanie dołączone do dokumentacji toku formalno-prawnego.

Pozostajemy z poważaniem

Dyrektor Pomorskiego Zespołu                             Prezes Klubu Przyrodników

Parków Krajobrazowych

Bożena Sikora                                                                      Robert Stańko

 

Łęg nadrzeczny fot.L.duchnowicz