Koncentracje zimujących łabędzi krzykliwych

Data: 17-02-2017

     W połowie stycznia pracownicy Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi" oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego, przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, kontynuowali monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych. Skontrolowano miejsca dziennego przebywania, noclegowiska, a także żerowiska tych ptaków w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi” oraz w Zaborskim Parku Krajobrazowym. Tereny objęte monitoringiem zlokalizowane są jednocześnie w ptasich obszarach Natura 2000: Dolina Słupi PLB220002 i Wielki Sandr Brdy PLB220001.

    W styczniu większość zbiorników wodnych zamarzła, a jednocześnie pola pokryły się warstwą śniegu do 20 cm grubości. Spowodowało to radykalne zmiany w liczebności łabędzi krzykliwych i odlot wielu osobników na zimowiska położone w zachodniej części Europy. Znacząco spadła liczba łabędzi żerujących na polach. Ptaki, które pozostały, zaczęły wykorzystywać jako zimowiska niezamarzające fragmenty zbiorników wodnych, w miejscach wpływu i wypływu rzek. Odnotowano wzrost liczebności łabędzi krzykliwych na noclegowiskach i w miejscach dziennego odpoczynku, na wodach PK Dolina Słupi (ponad 600 osobników) oraz Zaborskiego PK (ponad 530 osobników). Łabędziom krzykliwym często towarzyszyły łabędzie nieme.

     Porównanie wyników liczeń wskazuje, że zbiorniki przepływowe na rzece Słupi (PK ,,Dolina Słupi") oraz rzeka Brda i Zbrzyca wraz z jeziorami przepływowymi (Zaborski PK) odgrywają ważną rolę dla zimujących łabędzi krzykliwych, przy długotrwałych okresach ujemnych temperatur i zamarznięciu większości zbiorników wodnych. Ptaki wykorzystują niezamarznięte fragmenty tych zbiorników jako bezpieczne miejsca do przezimowania.

     Biorąc pod uwagę odnotowane w styczniu liczebności łabędzi krzykliwych, tereny obydwu Parków, kwalifikują się jako ważne w skali europejskiej miejsca koncentracji ptaków zimujących tego gatunku. W sezonie 2016/2017 badania monitoringowe kontynuowane będą jeszcze w lutym i marcu.

 

 Marek Ziółkowski

Łabędzie krzykliwe i nieme na lodzie, fot. M. Ziółkowski.
Łabędzie krzykliwe na ośnieżonym polu, fot. M. Ziółkowski.
Stadko łabędzi krzykliwych, fot. M. Ziółkowski.
Stado łabędzi krzykliwych na Zbiorniku Krzynia, fot. M. Ziółkowski.