Koszenie ,,Gogolewka"

Data: 23-09-2016

       Projektowany rezerwat przyrody ,,Gogolewko” stanowi jeden z cenniejszych obiektów torfowiskowych w naszym regionie. W mozaice z roślinnością łąk wilgotnych występują tu fitocenozy turzycowo-mszyste, charakterystyczne dla chronionego w ramach sieci Natura 2000 siedliska przyrodniczego o nazwie ,,Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk”. ,,Gogolewko” jest ostoją wielu rzadkich, zagrożonych gatunków roślin, z których wiele podlega ochronie prawnej. W przeszłości teren ten zmeliorowano, co spowodowało utratę wody i uruchomiło procesy zarastania powierzchni torfowiska. W odpowiedzi na niekorzystne zmiany, od 2003 r., Park realizuje ochronę czynną. W celu spowolnienia odpływu wody wybudowano tu szereg zastawek. Rokrocznie koszona jest znaczna część powierzchni torfowiska, a od wielu lat usuwa się również drzewa i krzewy.

      W tym roku, wyjątkowo,  zrezygnowano z wczesnowiosennych zabiegów usuwania wierzby i brzozy, przeznaczając całe środki na skoszenie ok. 12 ha powierzchni obiektu wraz z wywiezieniem pokosu poza granice obiektu. Sytuacja ta jest spowodowana włączeniem ,,Gogolewka” do projektu pt. ,,Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”, realizowanego przez Klub Przyrodników, finansowanego  przez instrument finansowy Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach w/w projektu, na 2017 r., zaplanowana została rozległa wycinka drzew i krzewów. Sporządzana jest także dokumentacja pod plan ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Gogolewko”.

 

Skoszona powierzchnia ,,Gogolewka", fot. E. Ahmad.
Skoszona powierzchnia ,,Gogolewka", fot. E. Ahmad.
Skoszona powierzchnia ,,Gogolewka", fot. E. Ahmad.