Liczenie zimujących ptaków wodnych.

Data: 20-01-2012

W połowie stycznia, w ramach ogólnopolskiego liczenia ptaków wodnych pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” skontrolowali zbiorniki: Krzynka, Krzynia i Konradowo. Pokonując pieszo trasę wzdłuż zbiorników, notowali stwierdzone gatunki ptaków i ich liczebności.

Najwięcej, bo ponad 1000, naliczono krzyżówek na zbiorniku Krzynka i Krzynia. W Krzynce przebywało liczne stado łabędzi niemych, natomiast na początku Krzyni łabędzi krzykliwych. Oprócz tego spotkano perkozy dwuczube, świstuny, czernice, gągoły i nurogęsi.

W porównaniu do poprzednich liczeń skład gatunkowy ptaków zimujących na zbiornikach wodnych na terenie Parku był zbliżony. Jednak znacznie więcej zaobserwowano krzyżówek, nurogęsi i gągołów. Duży wpływ na taki stan mają warunki atmosferyczne. W przypadku łagodnych zim, a takowa jest obecnie, ptaki wodne licznie zimują na zbiornikach wodnych. Mroźne zimy i zamarzanie wód powoduje ich migrację lub przemieszczanie się na niezamarzające odcinki rzek oraz na wody Morza Bałtyckiego. W ramach liczenia potwierdzono stałe zimowisko łabędzi niemych i łabędzi krzykliwych na zbiornikach w Krzynce i Krzyni.

Aktualnie organizatorem liczeń, których początki sięgają połowy lat 80-tych XX wieku, jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.


Obserwacja zimujących ptaków.
Para kaczek krzyżówek.
Stado łabędzi niemych na zbiorniku Krzynka.
Łabędzie krzykliwe w locie.