Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" ***
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
WFOSiGW
akcja informacyjna

    

        Pracownicy Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego, przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, kontynuowali monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych, który rozpoczęto w 2016 roku. W połowie grudnia 2017 roku oraz w połowie stycznia 2018 roku skontrolowali miejsca dziennego przebywania, noclegowiska, a także żerowiska tych ptaków. Celem monitoringu jest ocena znaczenia miejsc koncentracji łabędzi krzykliwych, w tym noclegowisk i żerowisk, dla populacji migrującej i zimującej,  a także  określenie wpływu warunków atmosferycznych na liczebność stad żerowiskowych i ptaków zimujących. Tereny objęte monitoringiem zlokalizowane są jednocześnie w ptasich obszarach Natura 2000: Dolina Słupi i Wielki Sandr Brdy. Prace koordynowane są przez Marka Ziółkowskiego.

        Teren Polski stanowi ważny szlak migracji łabędzi krzykliwych z lęgowisk położonych w północnej i północno-wschodniej części Eurazji na zimowiska zlokalizowane w zachodniej Europie. Ważnym miejscem na trasie wędrówki jest Pomorze. W ostatnich latach, ze względu na łagodne zimy obserwowane jest zjawisko wydłużonego w czasie pozostawania łabędzi krzykliwych w trakcie wędrówki jesiennej, a także zimowania dużych ich stad.

       W obydwu Parkach łabędzie krzykliwe wykazują odmienne zwyczaje w okresie zimowym. Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, przebywają przez cały dzień na jeziorach: Karsińskim, Charzykowskim i Witoczno oraz na rzece Brdzie i jeziorach, przez które przepływa Brda. W Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi” na zbiornikach wodnych tworzą tylko noclegowiska. Rano rozlatują się z nich na żerowiska, położone na polach, pod wieczór zlatują się z powrotem na noclegowiska.

        Na terenie PK ,,Dolina Słupi”, na jednym z noclegowisk, w grudniu 2017 roku stwierdzono prawie 700 ptaków, a w styczniu 2018 roku - ponad 660 ptaków. Dodatkowo w grudniu obserwowano stado liczące ponad 1200 osobników, żerujących na polu z rżyskiem kukurydzy. Na terenie Zaborskiego PK każdorazowo odnotowano łącznie po około 90 łabędzi krzykliwych, przebywających w ciągu dnia na jeziorach.

        Na podkreślenie zasługuje, iż łabędź krzykliwy wymieniony został w załączniku I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia), a w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy populacja zimująca stanowi przedmiot ochrony. Progi kwalifikujące ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym IBA (Importent Birds Areas) dla koncentracji nie lęgowych łabędzi krzykliwych wynoszą 590 osobników. Liczebności wykazane dla obszaru Natura 2000 i Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi”, przekraczają  minimalny próg, co powoduje zaliczenie do miejsc ważnych w skali europejskiej dla populacji zimującej tego gatunku.

         W sezonie 2017/2018 badania kontynuowane będą w lutym i w marcu.

                                                                                                                                                                                       Marek Ziółkowski