Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w sezonie 2019/2020

Data: 29-01-2020

     Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego, przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, kontynuowali monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych, który rozpoczęto w 2016 roku. Kontrolami objęto miejsca dziennego przebywania, noclegowiska, a także żerowiska tych ptaków. Tereny objęte monitoringiem zlokalizowane są jednocześnie w ptasich obszarach Natura 2000: Dolina Słupi i Wielki Sandr Brdy. Prace koordynowane są przez Marka Ziółkowskiego.

       Na zbiornikach zaporowych na rzece Słupi, w połowie grudnia 2019 roku nocowało ponad 800 łabędzi krzykliwych, a w połowie stycznia 2020 roku – ponad 1100 osobników tego gatunku. Ptaki rano rozlatywały się na żerowiska,  głównie na pola z rżyskiem kukurydzy, gdzie tworzyły koncentracje liczące ponad 900 osobników. W Zaborskim Parku Krajobrazowym, w grudniu 2019 roku odnotowano łącznie ponad 320 łabędzi krzykliwych, natomiast w styczniu 2020 roku ponad 150 ptaków; przebywających w ciągu dnia na jeziorach przepływowych rzeki Brdy i Zbrzycy.

      Na zimowanie łabędzi krzykliwych wpływ mają: warunki atmosferyczne (przy łagodnych zimach liczebność ptaków jest większa) oraz dostępność w okresie zimowym niezaoranych rżysk kukurydzy, stanowiących ich podstawową bazę pokarmową.

      Na podkreślenie zasługuje, iż łabędź krzykliwy wymieniony został w załączniku I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia). Progi kwalifikujące ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym IBA (Importent Birds Areas) dla koncentracji nielęgowych łabędzi krzykliwych wynoszą 590 osobników. Podobnie jak w poprzednich sezonach, odnotowane liczebności przekraczają  minimalny próg i kwalifikują Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, a zarazem obszar Natura 2000 Dolina Słupi jako ważne w skali europejskiej miejsce koncentracji ptaków zimujących tego gatunku.

      W sezonie 2019/2020 badania kontynuowane będą w lutym i w marcu.

 

 

                                                                                                                                                    Tekst i zdjęcia - M. Ziółkowski                 

 

Grafika 1: Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w sezonie 2019/2020
Grafika 2: Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w sezonie 2019/2020
Grafika 3: Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w sezonie 2019/2020
Grafika 4: Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w sezonie 2019/2020
Grafika 5: Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych w sezonie 2019/2020