Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

  • Informujemy, że odwołane są wszystkie spotkania edukacyjne, konkursy i rajdy
    Informujemy, że odwołane są wszystkie spotkania edukacyjne, konkursy i rajdy
  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
    Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW
Pomorskie krEUje konkurs dla szkół średnich

     Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego, przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, kontynuowali monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych, który rozpoczęto w 2016 roku. Kontrolami objęto miejsca dziennego przebywania, noclegowiska, a także żerowiska tych ptaków. Tereny objęte monitoringiem zlokalizowane są jednocześnie w ptasich obszarach Natura 2000: Dolina Słupi i Wielki Sandr Brdy. Prace koordynowane są przez Marka Ziółkowskiego.

       Na zbiornikach zaporowych na rzece Słupi, w połowie grudnia 2019 roku nocowało ponad 800 łabędzi krzykliwych, a w połowie stycznia 2020 roku – ponad 1100 osobników tego gatunku. Ptaki rano rozlatywały się na żerowiska,  głównie na pola z rżyskiem kukurydzy, gdzie tworzyły koncentracje liczące ponad 900 osobników. W Zaborskim Parku Krajobrazowym, w grudniu 2019 roku odnotowano łącznie ponad 320 łabędzi krzykliwych, natomiast w styczniu 2020 roku ponad 150 ptaków; przebywających w ciągu dnia na jeziorach przepływowych rzeki Brdy i Zbrzycy.

      Na zimowanie łabędzi krzykliwych wpływ mają: warunki atmosferyczne (przy łagodnych zimach liczebność ptaków jest większa) oraz dostępność w okresie zimowym niezaoranych rżysk kukurydzy, stanowiących ich podstawową bazę pokarmową.

      Na podkreślenie zasługuje, iż łabędź krzykliwy wymieniony został w załączniku I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia). Progi kwalifikujące ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym IBA (Importent Birds Areas) dla koncentracji nielęgowych łabędzi krzykliwych wynoszą 590 osobników. Podobnie jak w poprzednich sezonach, odnotowane liczebności przekraczają  minimalny próg i kwalifikują Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, a zarazem obszar Natura 2000 Dolina Słupi jako ważne w skali europejskiej miejsce koncentracji ptaków zimujących tego gatunku.

      W sezonie 2019/2020 badania kontynuowane będą w lutym i w marcu.

 

 

                                                                                                                                                    Tekst i zdjęcia - M. Ziółkowski