Monitoring koncentracji zimujących łabędzi krzykliwych

Data: 21-12-2016

       Pracownicy Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi" oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego, przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, rozpoczęli monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych. W połowie grudnia skontrolowali miejsca dziennego przebywania, noclegowiska, a także żerowiska tych ptaków. Celem monitoringu jest wskazanie lokalizacji ważnych miejsc koncentracji łabędzi krzykliwych, w tym noclegowisk i żerowisk; ocena znaczenia tych miejsc dla populacji migrującej i zimującej,  a także  określenie wpływu warunków atmosferycznych na liczebność stad żerowiskowych i ptaków zimujących.

        Teren Polski stanowi ważny szlak migracji łabędzi krzykliwych z lęgowisk położonych w północnej i północno-wschodniej części Eurazji na zimowiska zlokalizowane w zachodniej Europie. Ważnym miejscem na trasie wędrówki jest Pomorze. W ostatnich latach, ze względu na łagodne zimy, obserwowane jest zjawisko wydłużonego w czasie pozostawania łabędzi krzykliwych w trakcie wędrówki jesiennej, a także zimowania dużych ich stad.

      W obydwu Parkach łabędzie krzykliwe wykazują odmienne zwyczaje w okresie zimowym. Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, przebywają przez cały dzień na jeziorach: Karsińskim, Charzykowskim i Witoczno oraz na rzece Brdzie i jeziorach, przez które przepływa Brda. W Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi" na zbiornikach wodnych tworzą tylko noclegowiska. Rano rozlatują się z nich na żerowiska, położone na polach, pod wieczór zlatują się z powrotem na noclegowiska.

        Tereny objęte monitoringiem zlokalizowane są jednocześnie w ptasich obszarach Natura 2000: Dolina Słupi i Wielki Sandr Brdy. Prowadzone badania stanowić będą uzupełnienie wiedzy o znaczeniu tych obszarów jako miejsc koncentracji łabędzi krzykliwych. Na podkreślenie zasługuje, iż gatunek ten wymieniony został w załączniku I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia), a w obszarze Wielki Sandr Brdy populacja zimująca stanowi przedmiot ochrony.

         Największe zgrupowanie żerowiskowe łabędzi krzykliwych, liczące ponad 800 osobników, stwierdzono w otulinie PK ,,Dolina Słupi". W granicach Parku obserwowano stado ponad 300 żerujących ptaków. Na terenie Zaborskiego PK, odnotowano łącznie ponad 80 łabędzi krzykliwych, przebywających w ciągu dnia na jeziorach. 

           W sezonie 2016/2017 badania kontynuowane będą w styczniu, lutym i w marcu.

                                                                                     Marek Ziółkowski

Dorosłe łabędzie krzykliwe, fot. M. Ziółkowski.
Stado łabędzi krzykliwych na polu, fot. M. Ziółkowski.
Stado łabędzi krzykliwych na żerowisku, fot. M. Ziółkowski.