Monitoring łabędzi krzykliwych w PK "Dolina Słupi"

Data: 21-12-2022

Pracownicy Parku Krajobrazowego Dolina Słupi kontynuowali trwający od 2016 roku monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych. Liczenia odbyły się 15 i 16 grudnia, pogoda była typowo zimowa z zalegającą  pokrywą śnieżną i bardzo niską temperaturą, która wykluczyła niektóre zbiorniki z możliwości korzystania przez ptaki. Celem monitoringu jest ocena znaczenia miejsc koncentracji łabędzi krzykliwych, w tym noclegowisk i żerowisk, dla populacji migrującej i zimującej.   Ocenia się także  wpływ warunków atmosferycznych na liczebność stad żerowiskowych i ptaków zimujących. Tereny objęte monitoringiem zlokalizowane są w obszarze  Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych, a jednym z przedmiotów ochrony jest właśnie łabędź krzykliwy.

W czasie liczeń stwierdzono jedno  stanowisko z dużą liczbą nocujących ptaków liczącą  ponad pół tysiąca przebywających na wodzie i lodzie oraz dwa mniejsze liczące 100 i 200 osobników.  W sumie, w granicach naszego parku,  stwierdzono blisko 1000 łabędzi krzykliwych. Kolejne liczenie odbędzie się w połowie stycznia 2023 roku.

Dziękujemy Panu Wojciechowi Szypuła za dodatkowe informacje o zimujących w naszym parku łabędziach i udostępnienie zdjęć.

   Józef Wysiński

Łabędzie krzykliwe (jeden z widoczną obrożą) na Jeziorze Krzynka fot. W.Szypuła
Łabędzie krzykliwe  (jeden z widoczną obrożą) na Jeziorze Krzynka fot. W.Szypuła
Łabędzie krzykliwe (jeden z widoczną obrożą)  na Jeziorze Krzynka fot. W.Szypuła