Monitoring sów leśnych

Data: 02-05-2017

       Przez cały kwiecień pracownicy Parku, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku i Nadleśnictwami: Leśny Dwór, Bytów oraz Łupawa, prowadzili monitoring sów leśnych pod kątem występowania włochatki i sóweczki. Działanie to prowadzone jest w naszym Parku nieprzerwanie od 2012 r. i stanowi kontynuację inwentaryzacji z lat 2004-2007. W tym roku, poza monitorowanymi od lat powierzchniami, kontrole rozszerzono o inne znane oraz potencjalne miejsca lęgowe wspomnianych gatunków.  Monitoring prowadzono zgodnie z obowiązującą metodyką. Polegał na wykonywaniu nasłuchu w danym miejscu, a w przypadku braku samoistnego odzywania się sów - zastosowaniu stymulacji głosowej.

       Celem monitoringu jest nie tylko ocena stanu populacji gatunków i stabilności ich rewirów, ale przede wszystkim zapewnienie ptakom spokoju podczas lęgów. Informacje o stwierdzonych rewirach były na bieżąco przekazywane właściwym miejscowo nadleśnictwom, które wstrzymały zaplanowane tam ewentualne cięcia rębne do czasu wyprowadzenia lęgów przez sowy, czyli do 31 lipca. Takie postępowanie wynika z projektu planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków ,,Dolina Słupi” PLB220002.

      Włochatka i sóweczka wymienione są w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej i stanowią przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000, którego granice pokrywają się z terenami Parku. Zapewnienie bezpieczeństwa w okresie lęgowym tych gatunków stanowi podstawowy element  ich ochrony. Równie ważne jest zachowanie odpowiednich siedlisk ze starszymi drzewostanami.

 

W terenie, fot. E. Ahmad.
Potencjalne siedlisko włochatki, fot. E. Ahmad.
Włochatka Aegolius funereus, fot. G. Jędro.
Sóweczka Glaucidium passerinum, fot. J. Wysiński.