Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

     W PK „Dolina Słupi” trwają prace terenowe związane z przygotowaniem projektu planu ochrony Parku, którego wykonawcą jest Klub Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie przy współpracy Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie. Rozpoczęły się one w 2020 roku, a zakończą się w 2022 r. opracowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego ustanawiającej plan ochrony Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

Po co tworzy się taki plan?

    Plan ochrony to podstawowy dokument, który systematyzuje wiedzę na temat walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Parku oraz zagrożeń na które są one narażone. Na podstawie dokumentacji  zwartej w planie ochrony można zaplanować i przeprowadzić skuteczne działania ochronne. Plan ochrony sporządzany jest na 20 lat. PK „Dolina Słupi” posiada taki dokument, jednakże jego ważność kończy się w 2023 roku.

     Realizacja planu ochrony przebiega w kilku etapach. W pierwszej kolejności, wiosną br., zaplanowano spotkanie konsultacyjne, które ze względu na trwającą pandemię odbędzie się  jesienią 2020 r.

    Aktualnie prowadzone są inwentaryzacje terenowe. W kolejnych etapach, m. in., zostaną wskazane zaproponowane formy ochrony przyrody, przeprowadzona zostanie ocena potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, opracowane będą wyniki audytu krajobrazowego oraz koncepcja ochrony zasobów przyrody i wartości kulturowych.

     Całość prac zakończy procedura związana z zaopiniowaniem i uzgodnieniem planu ochrony.