Rzeki - "żywe arterie krajobrazu"

W folderze opisano walory przyrodnicze pomorskich rzek, ich charakterystykę hydrologiczną,  scharakteryzowano najcenniejsze gatunki zamieszkującej je fauny. Opisano też  zagrożenia, jakie niesie działalność człowieka, skupiając się na przerwaniu ciągłości korytarzy ekologicznych i zmianie charakteru  rzek na skutek ich regulacji i  zabudowy hydrotechnicznej. Krótko opisano proekologiczne metody zabezpieczenia przed powodziami oraz omówiono rolę nadrzecznych zadrzewień i rumoszu drzewnego zalegającego w korytach cieków.


rzeki.jpg

Tekst: Marcin Miller, zdjęcia: I. Litwin.

wydano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.