Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" - przewodnik

W wydawnictwie podano najważniejsze informacje poświęcone  Parkowi Krajobrazowemu "Dolina Słupi". Krótko scharakteryzowano też krajowy system ochrony przyrody, najważniejsze formy obszarowej ochrony w województwie pomorskim (stan na 2000 rok).  W części poświęconej Parkowi opisano: ukształtowanie powierzchni, wody, florę, faunę, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, turystykę, szlaki i ścieżki przyrodnicze, środowisko kulturowe, edukację ekologiczną. Wydawnictwo zawiera tez tabele z rezerwatami, spisem jezior oraz chronionymi gatunkami flory i fauny (stan na 2000 rok).

34_1.jpg