Ochrona gatunkowa zwierząt

Listę gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). Rozporządzenie to dzieli faunę na objętą ochroną ścisłą oraz ochroną częściową.

Gatunki objęte ochroną ścisłą:

MAŁŻE (BIVALVIA)

 • skójka gruboskorupowa (Unio crassus) (1) x

PŁAZY (AMPHIBIA)

 • grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) (1)
 • kumak nizinny (Bombina bombina) (1) x
 • ropucha paskówka (Epidalea calamita) (1)
 • traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) (1) x
 • żaba moczarowa (Rana arvalis) (1)

PTAKI (AVES)

 • bąk (Botaurus stellaris) (2)
 • białorzytka (Oenanthe oenanthe) (2)
 • *bielik (Haliaeetus albicilla) (2)(3)
 • błotniak stawowy (Circus aeruginosus) (2)(3) x
 • bocian biały (Ciconia ciconia) (2) x
 • *bocian czarny (Ciconia nigra) (2)(3) x
 • bogatka (Parus major) (2)
 • brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) (2)(3)
 • brzegówka (Riparia riparia) (2)
 • brzęczka (Locustella luscinioides) (2)
 • cierniówka (Sylvia communis) (2)
 • cyranka (Anas querquedula) (2) x
 • czajka (Vanellus vanellus) (2) x
 • czarnogłówka (Poecile montanus) (2)
 • czubatka (Lophophanes cristatus) (2)
 • czyż (Spinus spinus) (2)
 • derkacz (Crex crex) (2) x
 • droździk (Turdus iliacus) (2)
 • dudek (Upupa epops) (2) x
 • dymówka (Hirundo rustica) (2)
 • dzięcioł czarny (Dryocopus martius) (2) x
 • dzięcioł duży (Dendrocopos major) (2)
 • dzięcioł średni (Dendrocopos medius) (2) x
 • dzięcioł zielony (Picus viridis) (2) x
 • dzięciołek (Dendrocopos minor) (2)
 • dziwonia (Erythrina erythrina) (2)
 • dzwoniec (Chloris chloris) (2)
 • gągoł (Bucephala clangula) (2) x
 • gajówka (Sylvia borin) (2)
 • gawron (Corvus frugilegus) (2) - osobniki poza obszarem administracyjnym miast
 • gąsiorek (Lanius collurio) (2)
 • gil (Pyrrhula pyrrhula) (2)
 • grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) (2)
 • jarzębatka (Sylvia nisoria) (2)
 • jastrząb (Accipiter gentilis) (2)(3)
 • jemiołuszka (Bombycilla garrulus) (2)
 • jer (Fringilla montifringilla) (2)
 • jerzyk (Apus apus) (2) x
 • *kania czarna (Milvus migrans) (2)(3) x
 • *kania ruda (Milvus milvus) (2)(3) x
 • kapturka (Sylvia atricapilla) (2)
 • kawka (Corvus monedula) (2)
 • kobuz (Falco subbuteo) (2)(3) x
 • kokoszka (Gallinula chloropus) (2)
 • kopciuszek (Phoenicurus ochruros) (2)
 • kos (Turdus merula) (2)
 • kowalik (Sitta europaea) (2)
 • krętogłów (Jynx torquilla) (2)
 • krogulec (Accipiter nisus) (2)(3)
 • kropiatka (Porzana porzana) (2) x
 • krwawodziób (Tringa totanus) (2)(3) x
 • kszyk (Gallinago gallinago) (2)(3)
 • kukułka (Cuculus canorus) (2)
 • kulczyk (Serinus serinus) (2)
 • kwiczoł (Turdus pilaris) (2)
 • lelek (Caprimulgus europaeus) (2)
 • lerka (Lullula arborea) (2)
 • łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) (2)
 • łabędź niemy (Cygnus olor) (2)
 • łozówka (Acrocephalus palustris) (2)
 • makolągwa (Linaria cannabina) (2)
 • mazurek (Passer montanus) (2)
 • modraszka (Cyanistes caeruleus) (2)
 • muchołówka mała (Ficedula parva) (2)
 • muchołówka szara (Muscicapa striata) (2)
 • muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) (2)
 • mysikrólik (Regulus regulus) (2)
 • myszołów (Buteo buteo) (2)(3)
 • nurogęś (Mergus merganser) (2) x
 • oknówka (Delichon urbicum) (2)
 • *orlik krzykliwy (Clanga pomarina) (2)(3) x
 • orzechówka (Nucifraga caryocatactes) (2)
 • paszkot (Turdus viscivorus) (2)
 • pełzacz leśny (Certhia familiaris) (2)
 • pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) (2)
 • perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) (2)
 • perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) (2)
 • perkozek (Tachybaptus ruficollis) (2)
 • piecuszek (Phylloscopus trochilus) (2)
 • piegża (Sylvia curruca) (2)
 • pierwiosnek (Phylloscopus collybita) (2)
 • pleszka (Phoenicurus phoenicurus) (2)
 • pliszka górska (Motacilla cinerea) (2)
 • pliszka siwa (Motacilla alba) (2)
 • pliszka żółta (Motacilla flava) (2)
 • pluszcz (Cinclus cinclus) (2)
 • płaskonos (Anas clypeata) (2) x
 • płomykówka (Tyto alba) (2)(3) x
 • pokląskwa (Saxicola rubetra) (2)
 • pokrzywnica (Prunella modularis) (2)
 • potrzeszcz (Emberiza calandra) (2)
 • potrzos (Emberiza schoeniclus) (2)
 • przepiórka (Coturnix coturnix) (2)
 • *puchacz (Bubo bubo) (2)(3) x
 • pustułka (Falco tinnunculus) (2) x
 • puszczyk (Strix aluco) (2)
 • raniuszek (Aegithalos caudatus) (2)
 • remiz (Remiz pendulinus) (2)
 • rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) (2)
 • rudzik (Erithacus rubecula) (2)
 • rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) (2)(3) x
 • *rybołów (Pandion haliaetus) (1) (3) x
 • samotnik (Tringa ochropus) (2)(3) x
 • sierpówka (Streptopelia decaocto) (2)
 • sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) (2)
 • sikora uboga (Poecile palustris) (2)
 • siniak (Columba oenas) (2)
 • skowronek (Alauda arvensis) (2)
 • słowik szary (Luscinia luscinia) (2)
 • sosnówka (Periparus ater) (2)
 • sójka (Garrulus glandarius) (2)
 • *sóweczka (Glaucidium passerinum) (2)(3) x
 • srokosz (Lanius excubitor) (2)
 • strumieniówka (Locustella fluviatilis) (2)
 • strzyżyk (Troglodytes troglodytes) (2)
 • szczygieł (Carduelis carduelis) (2)
 • *szlachar (Mergus serrator) (2) x
 • szpak (Sturnus vulgaris) (2)
 • śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) (2)
 • śpiewak (Turdus philomelos) (2)
 • świergotek drzewny (Anthus trivialis) (2)
 • świergotek łąkowy (Anthus pratensis) (2)
 • świergotek polny (Anthus campestris) (2)
 • świerszczak (Locustella naevia) (2)
 • świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix) (2)
 • trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) (2)
 • trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) (2)
 • trzmielojad (Pernis apivorus) (2)(3)
 • trznadel (Emberiza citrinella) (2)
 • turkawka (Streptopelia turtur) (2)
 • uszatka (Asio otus) (2)
 • wilga (Oriolus oriolus) (2)
 • *włochatka (Aegolius funereus) (2)(3) x
 • wodnik (Rallus aquaticus) (2)
 • wróbel (Passer domesticus) (2) x
 • zaganiacz (Hippolais icterina) (2)
 • zięba (Fringilla coelebs) (2)
 • zimorodek (Alcedo atthis) (2)
 • zniczek (Regulus ignicapilla) (2)
 • żuraw (Grus grus) (2)

SSAKI (MAMMALIA)

 • **borowiec wielki (Nyctalus noctula) (1)(3) x
 • **gacek brunatny (Plecotus auritus) (1)(3) x
 • **karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus) (1)(3) x
 • **karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) (1)(3) x
 • **karlik większy (Pipistrellus nathusii) (1)(3) x
 • **mopek zachodni (Barbastella barbastellus) (1)(3) x
 • **mroczek późny (Eptesicus serotinus) (1)(3) x
 • **nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme) (1)(3) x
 • **nocek Natterera (Myotis nattereri) (1)(3) x
 • **nocek rudy (Myotis daubentonii) (1)(3) x

Gatunki objęte ochroną częściową:

PIJAWKI (HIRUDINEA)

 • pijawka lekarska (Hirudo medicinalis) (4)

MAŁŻE (BIVALVIA)

 • gałeczka rzeczna (Sphaerium rivicola)
 • szczeżuja spłaszczona (Pseudanodonta complanata)
 • szczeżuja wielka (Anodonta cygnea)

ŚLIMAKI (GASTROPODA)

 • ślimak winniczek (Helix pomatia) (4)

SKORUPIAKI (CRUSTACEA)

 • rak rzeczny (Astacus astacus) (4)

KRĄGŁOUSTE (CYKLOSTOMATA)

 • minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis)
 • minóg strumieniowy (Lampetra planeri)

RYBY (PISCES)

 • głowacz białopłetwy (Cottus gobio)
 • koza pospolita (Cobitis taenia)
 • różanka (Rhodeus amarus)

PŁAZY (AMPHIBIA)

 • ropucha szara (Bufo bufo) (1)
 • traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) (1)
 • żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) (1)(4)
 • żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) (1)(4)
 • żaba trawna (Rana temporaria) (1)
 • żaba wodna (Pelophylax esculentus) (1)(4)

GADY (REPTILIA)

 • jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) (1)
 • jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) (1)
 • padalec zwyczajny (Anguis fragilis) (1)
 • zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) (1)
 • żmija zygzakowata (Vipera berus) (1)(4)

PTAKI (AVES)

 • czapla siwa (Ardea cinerea) (2)
 • gawron (Corvus frugilegus) (2) - osobniki w obszarze administracyjnym miast
 • kormoran (Phalacrocorax carbo) (2)
 • kruk (Corvus corax) (2)
 • sroka (Pica pica) (2)
 • wrona siwa (Corvus cornix) (2)

SSAKI (MAMMALIA)

 • gronostaj (Mustela erminea) (1)
 • jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) (1)
 • łasica (Mustela nivalis) (1)
 • ryjówka aksamitna (Sorex araneus) (1)
 • ryjówka malutka (Sorex minutus) (1)
 • rzęsorek mniejszy (Neomys anomalus) (1)
 • rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) (1)
 • wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) (1)
 • badylarka (Micromys minutus)
 • bóbr europejski (Castor fiber) (1)
 • karczownik ziemnowodny (Arvicola amphibius) +
 • kret (Talpa europaea) (1) ++
 • mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus)
 • wydra (Lutra lutra) (1)

Objaśnienia:

(1) - gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w par. 6 ust. 2,

(2) - gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w par. 6 ust. 3,

(3) - gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w par. 6 ust. 4,

(4) - gatunek, którego dotyczy odstępstwo, o którym mowa w par. 9 pkt 6,

x - gatunki wymagające ochrony czynnej,

* - gatunki wymagające ochrony strefowej,

** - ochroną strefową obejmuje się zimowiska, w których w ciągu 3 ostatnich lat choć raz stwierdzono ponad 200 osobników,

+ - osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych,

++ - osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych.