3. KRÓTKOTERMINOWE EKOLOGICZNE EFEKTY RENATURYZACJI MAŁYCH RZEK NIZINNYCH NA PRZYKŁADZIE RZEKI KWACZY

 Rzeki naturalnie charakteryzują się dużymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i estetycznymi.W ich dolinach występuje duże zróżnicowanie warunków abiotycznych, przejawiające się w różnorodności form morfologicznych koryta i terenów zalewowych, zmieniających z biegiem rzeki, począwszy od źródła aż po ujście.

Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"
Akademia Pomorska w Słupsku
Słupsk 2009