ZPK-7 – Lulemino-Kwakowo

Celem utworzenia zespołu jest ochrona obszaru o wybitnych walorach krajobrazowych i kulturowych. Projektowany zespół obejmuje obszar położony między Kwakowem i Kruszyną a doliną Kwaczy z mikroregionem osadnictwa wczesnośredniowiecznego złożonego z przeszło 52 stanowisk archeologicznych datowanych głównie na VI/VII w. z pełną kontynuacją w średniowieczu, czego konsekwencją jest owalnicowy układ Kwakowa i ulicowy Kruszyny. Znajduje się tu zachowany zespół zagród chłopskich formowanych w czworokącie wzdłuż drogi w Kruszynie, a także średniowieczna gotycka (połowa XV wieku) wieża późniejszego (XIX w.) kościoła w Kwakowie.