ZPK-8 – Kołczygłowy-Kołczygłówki-Barnowiec

Celem wyznaczenia zespołu jest ochrona walorów krajobrazowych i kulturowych, zachowanie reprezentacyjnych zespołów dworsko-parkowych i folwarczanych, cmentarzyska kurhanowego i cmentarzyska megalitycznego. Obejmuje obszar dawnego majątku Puttkamerów skupiającego: Kołczygłowy, Bamowo, Barnowiec, Kołczygłówki z cmentarzyskiem kurhanowym kultury łużyckiej wkomponowanym w założenie parkowe zespołu pałacowo-parkowego w Kołczygłówkach; obozowiskami schyłkowoneolitycznymi i grobowcem megalitycznym w Barnowcu, Barnowie; zespołem pałacowo-folwarcznym złożonym z części rezydencjonalnej (pałac, park angielski), gospodarczej (folwark), kolonii domów robotników folwarcznych w Barnowcu, interesującym wyrazem krajobrazu kulturowego wsi Barnowiec i Kołczygłowy. Zachowanie reprezentacyjnych zespołów dworsko-parkowych i folwarcznych, cmentarzyska kurhanowego i cmentarzyska megalitycznego.